Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Mar
9
sob
2013
Rada Programowa d/s Odpustu @ Dom Misyjny św. Kaspra
Mar 9@08:00 – 17:00
Paź
8
czw
2015
Spotkanie Rad Podregionów
Paź 8 – Paź 11 całodniowy
Paź
1
sob
2016
Spotkanie Rady Krajowej z Radami Podregionu WKC w Ożarowie Maz.
Paź 1@08:00 – 18:00
Spotkanie Rady Krajowej z Radami Podregionu WKC w Ożarowie Maz.

Plan spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nu WKC 

01.10.2016 r.

8.00 Jutrz­nia w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

9.00 Śnia­da­nie i kawa

9.45 I spo­tka­nie robo­cze

11.00 Prze­rwa

11.30 II spo­tka­nie robo­cze

13.30 Obiad

15.00 Msza św.

16.00 Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne (rekre­acja)

Lut
11
sob
2017
Spotkanie Rad i komisji regulaminowej
Lut 11@08:00 – 00:00

Oża­rów Maz. 11–12.02.2017 r.

Agen­da spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej WKC z Rada­mi Pod­re­gio­nów:

1.Odpust Mat­ki Bożej 21.05.2017 r. (temat, plan. podział obo­wiąz­ków)

 1. Przy­go­to­wa­nie spra­woz­dań (pod­su­mo­wa­nie kaden­cji)
 2. Dekret zwo­łu­ją­cy Zebra­nie WKC i wnio­ski na Zebra­nie

4.Tematy for­ma­cyj­ne 2017/18 WKC i ich wyda­nie (Zeszyt Form. Nr 3)

- świa­dec­twa do tego nume­ru Zeszy­tu For­ma­cyj­ne­go od człon­ków WKC

 1. Ter­min Zebra­nia Kra­jo­we­go i reko­lek­cji WKC 2017 :

2–5.05.17 r. reko­lek­cje dla WKC;

6–7.05.17 r. Zebra­nie Kra­jo­we WKC (Pro­po­zy­cja oso­by pro­wa­dzą­cej reko­lek­cje dr Doro­ta Dźwig)

 1. Mło­dzi WKC” i współ­pra­ca z Nimi?
 2. Odwie­dzi­ny Rady Kra­jo­wej w Pod­re­gio­nach WKC (ter­mi­ny)
 3. Warsz­ta­ty w Pod­re­gio­nach 1 x w roku

- Reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne z ele­men­ta­mi  Hagio­te­ra­pii w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim dla WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych: 20–22.01.17 r. lub 15–17.09.17 r.

 1. Regu­la­min WKC (spo­tka­nie 12.02.2017)
 2. Roz­li­cze­nie Kasy Cen­tral­nej WKC

- roz­pro­wa­dza­nie ZF nr 2 zwrot kosz­tów i czy dodru­ko­wać (ile?)

- dług do Wydaw­nic­twa CPPS za Sta­tut WKC

 1. Reko­lek­cje dla księ­ży opie­ku­nów (ter­min: 13–16.11.2017 r. infor­ma­cja)
 2. Modli­twa o dobre wybo­ry w CPPS i WKC (nowen­na 9-mie­siecz­na przed wybo­ra­mi od wrze­śnia 2016)
 3. Infor­ma­cja o stro­nie inter­ne­to­wej WKC (adres ofi­cjal­ny stro­ny inter­ne­to­wej, odpo­wie­dzial­ni w pod­re­gio­nach za stro­ny Pod­re­gio­nów).
 4. Tema­ty i spra­wy wnie­sio­ne przez uczest­ni­ków spo­tka­nia
 5. Ter­min następ­ne­go spo­tka­nia (pro­po­zy­cja: 7–8 paź­dzier­nik 2017 od 8.00)
 6. Tema­ty róż­ne:

-ORRK akcen­tu­je for­ma­cję w Ruchach (kil­ka słów)

-Armia Krwi Chry­stu­sa

-Prze­nie­sie­nie Sekre­ta­ria­tu WKC w Domu św. Kaspra (adres do kore­spon­den­cji na stro­nie inter­ne­to­wej)

– Ks. Pro­win­cjał)

Kwi
26
śr
2017
Zebranie CPPS — Wybory
Kwi 26@00:00 – Kwi 28@00:00

Modli­twa o dobre wybo­ry w CPPS i WKC

Wszech­mo­gą­cy i Dobry Boże, któ­ry masz szcze­gól­ny plan wzglę­dem poszcze­gól­nych osób, naro­dów, a tak­że i Wspól­not Kościo­ła. Wie­rzy­my, że w swo­jej woli powo­ła­łeś do ist­nie­nia Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, jak też Wspól­no­tę Krwi Two­je­go Syna jako Ruch Kościel­ny dla osób świec­kich.

Boże w Trój­cy Jedy­ny pro­si­my Cię o Two­je­go Ducha Świę­te­go, aby On pro­wa­dził w nad­cho­dzą­cych wybo­rach odpo­wie­dzial­nych za przy­szłość nasze­go Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa na szcze­blu Kra­ju, Pod­re­gio­nu, Die­ce­zji i Para­fii Jeste­śmy goto­wi, aby obja­wi­ła się Two­ja Wola, a nie nasze wyobra­że­nia, aby mogli być wybra­ni ci ‚któ­rzy są potrzeb­ni na ten moment w histo­rii nasze­go Zgro­ma­dze­nia i Wspól­no­ty, dla ich roz­wo­ju zgod­nie z myślą i pra­gnie­niem Zało­ży­cie­la św. Kaspra del Bufa­lo i w odpo­wie­dzi na zna­ki cza­su, czy­li potrze­by współ­cze­sne­go Kościo­ła i świa­ta. Amen

 

Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi –módl się za nami

Św. Józe­fie –módl się za nami

Św. Fran­cisz­ku Ksa­we­ry –módl się za nami

Św. Kasprze –módl się za nami

Św. Mario de Mat­tias –módl się za nami

(Za zgodą Prowincjała i Rady Misjonarzy Krwi Chrystusa 03.10.2016 r.)
Maj
5
pt
2017
Zebranie Krajowe WKC
Maj 5 całodniowy

Modli­twa o dobre wybo­ry w CPPS i WKC

Wszech­mo­gą­cy i Dobry Boże, któ­ry masz szcze­gól­ny plan wzglę­dem poszcze­gól­nych osób, naro­dów, a tak­że i Wspól­not Kościo­ła. Wie­rzy­my, że w swo­jej woli powo­ła­łeś do ist­nie­nia Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, jak też Wspól­no­tę Krwi Two­je­go Syna jako Ruch Kościel­ny dla osób świec­kich.

Boże w Trój­cy Jedy­ny pro­si­my Cię o Two­je­go Ducha Świę­te­go, aby On pro­wa­dził w nad­cho­dzą­cych wybo­rach odpo­wie­dzial­nych za przy­szłość nasze­go Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa na szcze­blu Kra­ju, Pod­re­gio­nu, Die­ce­zji i Para­fii Jeste­śmy goto­wi, aby obja­wi­ła się Two­ja Wola, a nie nasze wyobra­że­nia, aby mogli być wybra­ni ci ‚któ­rzy są potrzeb­ni na ten moment w histo­rii nasze­go Zgro­ma­dze­nia i Wspól­no­ty, dla ich roz­wo­ju zgod­nie z myślą i pra­gnie­niem Zało­ży­cie­la św. Kaspra del Bufa­lo i w odpo­wie­dzi na zna­ki cza­su, czy­li potrze­by współ­cze­sne­go Kościo­ła i świa­ta. Amen

 

Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi –módl się za nami

Św. Józe­fie –módl się za nami

Św. Fran­cisz­ku Ksa­we­ry –módl się za nami

Św. Kasprze –módl się za nami

Św. Mario de Mat­tias –módl się za nami

(Za zgodą Prowincjała i Rady Misjonarzy Krwi Chrystusa 03.10.2016 r.)
Kwi
27
pt
2018
Rekolekcje Krajowe dla animatorów w Swarzewie
Kwi 27@18:00 – Kwi 30@11:00
Rekolekcje Krajowe dla animatorów w Swarzewie

27–30.04.2018 r  w Swa­rze­wie

roz­po­czę­cie o godz. 18:00

Maj
1
wt
2018
Zebranie Krajowe w Swarzewie
Maj 1@15:00 – Maj 3@14:30
Zebranie Krajowe w Swarzewie
 • 01–03.05.2018 r. Zebra­nie Kra­jo­we WKC Dom św. Józe­fa Swa­rze­wo