Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Gru
12
sob
2015
Sympozjum „Krew Chrystusa przynagla nas”
Gru 12 całodniowy

Sym­po­zjum „Krew Chry­stu­sa przy­na­gla nas”

12 grud­nia 2015

Pro­gram Sym­po­zjum

14:00  Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem

Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Wacła­wa Depo w Bazy­li­ce Jasno­gór­skiej

Plan spo­tka­nia w auli o. Kor­dec­kie­go na Jasnej Górze

15:30  Przy­wi­ta­nie gości

(Ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS)

I roz­po­czę­cie sym­po­zjum

(Ks. Pro­win­cjał Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS)

15:45  Ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS

16:30  S. Wie­sła­wa Przy­by­ło ASC

17:15  Panel dys­ku­syj­ny

17:30  Prze­rwa

17:45  Ks. Wil­liam Nor­den­brock CPPS – mode­ra­tor gene­ral­ny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

18:30  Ks. Bp Damian Bryl

19:15  Panel dys­ku­syj­ny

19:45  Pod­su­mo­wa­nie Sym­po­zjum

21:00  Apel Jasno­gór­ski i roz­po­czę­cie Noc­ne­go Czu­wa­nia

Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w kapli­cy Mat­ki Bożej

na Jasnej Górze

 

Mar
19
sob
2016
Odpust św. Józefa w Swarzewie
Mar 19@10:00 – 18:00
Maj
22
nie
2016
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi
Maj 22@09:00 – 09:00
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Pro­gram odpu­stu

Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi

22.05.2016 r.

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

9,30  Dro­ga Krwi Chry­stu­sa

10,15 – Występ chóru Jasnogórskiego Pueri Claromontani pod dyrekcją Jarosława Jasiury

11,00   Uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go WKC  homi­lia ks. A. Szy­mań­skie­go cpps , śpiew chór Pueri Cla­ro­mon­ta­ni

12,30 – 13,30  poczę­stu­nek przy stra­ga­nach i czas dla wspól­no­ty

13,30  —  Pro­gram arty­stycz­ny: pro­gram poetyc­ki Edward Prze­bie­racz, ewan­ge­li­za­cja przez świa­dec­twa , oraz kon­cert zespo­łu dzie­cię­ce­go „Mała Armia Jezu­sa”

15,00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we i bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­rzem Krwi Chry­stu­sa- zakoń­cze­nie Odpu­stu.

Maj
21
nie
2017
Odpust MiK Przenajdroższej Krwi w Częstochowie
Maj 21@10:00 – 16:00
Maj
20
nie
2018
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 20@09:00 – 16:00
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi Chrystusa @ Częstochowa | Polska

20.05. 2018 — odpust w Czę­sto­cho­wie.

  roz­po­czę­cie o godz. 9:00

  • Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa
  • Eucha­ry­stia
  • Wspól­na radość z udzia­łu w festy­nie
  • Nabo­żeń­stwo majo­we
  • Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sazakoń­cze­nie o godz.16:00

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie