Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Gru
31
pon
2018
Sylwester z Panem Bogiem „Bal Stulecia” @ Ożarów Maz.
Gru 31 2018@19:00 – Sty 1 2019@12:00

Syl­we­ster z Panem Bogiem „Bal Stu­le­cia”

Syl­we­stro­wy „Bal Stu­le­cia! ”  2018/2019 rok

Chwal­cie Go bęb­nem i tań­cem,  chwal­cie Go na stru­nach i fle­cie! (Ps.150,4).

 Świę­ta miło­ści kocha­nej Ojczy­zny
Czu­ją cię tyl­ko umy­sły poczci­we…”
 Igna­cy Krasicki(Hymn do ojczy­zny)

- Oso­ba wie­rzą­ca moż­ne też chwa­lić Boga tań­cem !

- Może być rado­sna rado­ścią Pana, szcze­gól­nie w rodzi­nie tej, w któ­rej żyje na co dzień i w tej, któ­ra nazy­wa się ojczy­zną!!

- Może wiel­bić Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go, któ­ry jest Panem cza­su i prze­strze­ni, któ­ry Jest obec­ny i nas zba­wia nie­ustan­nie.

Kto pra­gnie być z nami i wiel­bić Boga tań­cem w tego­rocz­ną Noc Syl­we­stro­wą niech czu­je się zapro­szo­ny !

Gdzie: 05–850 Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa ul. Zamoy­skie­go 19

Ter­min zgło­szeń: do 27.12.2018 z przed­pła­tą 80 zł.

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon(22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Uwa­ga! Moż­li­wość noc­le­gu i przy­jaz­du z dzieć­mi

Ofia­ra: 135 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie i śnia­da­nie 01.01.18 o 9.30.   125 zł. bez noc­le­gu. Dzie­ci powy­żej 3-go roku życia ofia­ra 70 zl.

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go Domu Misyj­ne­go, oraz tych, któ­rzy pra­gną ten  szcze­gól­ny czas w roku prze­żyć we wspól­no­cie, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi i oso­by samot­ne.

Uwa­ga!  Syl­we­ster bez­al­ko­ho­lo­wy ! Mile widzia­ne wła­sne wypie­ki !

Moż­na zabrać sztucz­ne ognie!

Roz­po­czy­na­my Mszą św. w kapli­cy Domu Misyj­ne­go o 19.30 będąc już w miłych Panu stro­jach wie­czo­ro­wych i balo­wych ( z nich wszyst­kich Pan się cie­szy!).

Koń­czy­my Mszą św. 01.01.2019  godz. 11.00.

Bilet Wstę­pu !    Pro­si­my o odpo­wied­ni strój wie­czo­ro­wy z akcen­tem patrio­tycz­nym okre­su 1918–2018 Pro­si­my tak­że o przy­go­to­wa­nie pięk­nych, peł­nych miło­ści życzeń dla bliź­nich !

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.
 ks. Bogu­sław cpps

Kon­toDom reko­­le­k­cy­j­no-for­ma­­cy­j­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem „Syl­we­ster”   http://www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

AMDG!

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Sty
10
czw
2019
Kurs Hagioterapii z Warsztatami 10–13.01.2019; Ivica Lulić razem hagio- asystentką SILVANA VRDOLJAK z Zagrzebia !!
Sty 10@16:28 – Sty 13@17:28

Kurs Hagio­te­ra­pii z Warsz­ta­ta­mi 10–13.01.2019; Ivi­ca Lulić razem hagio- asy­stent­ką SILVANA VRDOLJAK z Zagrze­bia !!

Zapra­sza­my  Wszyst­kich,   któ­rzy  chcą  prze­żyć  wspa­nia­łą  wypra­wę  w  głąb  swo­je­go  ducha  pozna­jąc dro­gę Hagio­te­ra­pii   –  w  dniach  od  10  do  13  stycz­nia  2019 r.   w  Oża­ro­wie Maz.

Odpo­wie­dzial­ny za Wspol­no­tę “Moli­tva i riječ”(Modli­twa i Sło­wo) z Zagrze­bia, Ivi­ca Lulić Chor­wa­cja  razem hagio- asy­stent­ką SILVANA VRDOLJAK z Zagrze­bia będzie pro­wa­dził kurs o Hagio­te­ra­pii w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.  w nastę­pu­ją­cym ter­mi­nie: 

10–13.01.2019 r.

kon­takt: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. 
tel.:(22) 722 12 57
tel. kom.: +723 215 576

e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

ter­min zgło­sze­nia do 05.01.2019 r. ofia­ra 200 zł. od oso­by, ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem 17

170 zł. Uwa­ga ! Ofia­ry mogą ulec zmia­nie!!

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:

Kon­toDom reko­­le­k­cy­j­no-for­ma­­cy­j­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem “ofia­ra na (…)”  

 Ser­decz­nie Zapra­sza­my !!! ks. Bogu­sław cpps

———————————————————
Wspo­mnie­nia z poprzed­nich spo­tkań: 12–14.01.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Sty
28
pon
2019
Rekolekcje dla młodzieży w Ożarowie Maz @ Zamoyskiego 19
Sty 28@18:00 – Sty 31@10:00

12 — 17. 02. 2019 r.  – Reko­lek­cje dla mło­dzie­ży w Oża­ro­wie Maz.kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS;

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Lut
3
nie
2019
Rekolekcje dla dzieci w Ożarowie Maz. @ Ożarów Maz.
Lut 3@16:00 – Lut 7@11:00

3— 07. 02. 2019 r.  – Reko­lek­cje dla dzie­ci w Oża­ro­wie Maz. kon­takt ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS ;

Bóg naszym Ojcem — Mary­ja naszą Mat­ką
Jezus Chry­stus naszym Zba­wi­cie­lem i naj­lep­szym Przy­ja­cie­lem”

Serdecznie zapraszamy na:

Reko­lek­cje dla Dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych (2–6 kla­sy)

Temat prze­wod­ni:

Panie naucz nas modlić się” (Łk 11,1)

Ter­min: 03 — 07 Luty 2019 r.

Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
Oża­rów Mazo­wiec­ki

ul. Zamoy­skie­go 19

Zapi­sy i infor­ma­cje:
22 722 12 57 (tel. fur­ta) tel. kom. 732 215 576

e – mail: ozarow@cpps.pl

727–576-361 (ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS)

zbigniew@odkupieni.pl

Pro­si­my o zgło­sze­nia do 31 stycz­nia!

Szcze­gó­ło­wy pro­gram dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej: www.ozarow.pl  Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Plan szcze­gó­ło­wy:

Reko­lek­cje dzie­ci 03 – 07. Luty. 2019

PANIE NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ ( ŁK 11,1 )

Wita­my ser­decz­nie w pro­gach nasze­go Domu Misyj­ne­go

Nie­dzie­la 3.02.2019 — dzień zjaz­du

16.00 – Zakwa­te­ro­wa­nie po poko­jach, zapo­zna­nie się z pro­gra­mem reko­lek­cyj­nym

17.30 – Msza św na roz­po­czę­cie naszych dni reko­lek­cyj­nych

18.30 – Kola­cja , pomoc przy nakry­wa­niu i wycie­ra­niu naczyń.

20.00 – Spo­tka­nie wpro­wa­dza­ją­ce z nie­spo­dzian­ką (miste­rium , rekre­acja, podział na gru­py)

21.00 – Apel Jasno­gór­ski z modli­twą wie­czor­ną,

22.00 – Cisza noc­na, niech Cię sen nasz chwa­li Panie

Ponie­dzia­łek 4.02.2019.

7.30 – Pobud­ka

8.00 – Poran­na modli­twa w kapli­cy ( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na gru­pa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia — Co to jest modli­twa i na czym ona pole­ga.

Miste­rium – Zamkną­łem cię w zło­tej klat­ce lub nowe

Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, nary­so­wać czy napi­sać co było istot­ne i waż­ne dla mnie

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej gru­py

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.30 – Wspól­na zaba­wa w poszcze­gól­nych orga­ni­zo­wa­nych miej­scach, każ­da z grup przy­go­to­wu­je . nazwę dla swo­jej gru­py, oraz jakąś zaba­wę czy pio­sen­kę z poka­zy­wa­niem.

16.00 – Przed­sta­wie­nie się grup z wybra­ną przez sie­bie nazwą. Kon­kurs trzy naj­lep­sze gru­py !!!

18.00 – Kola­cja pomoc w kuch­ni

19.30 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa jeśli pogo­da pozwo­li to przy kaplicz­kach na zewnątrz

Spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne we wła­snych gru­pach może być też jakiś film

22,00 – Cisza noc­na

Wto­rek 5.02.2019.

7.30- Pobud­ka

8.00- Poran­na modli­twa w kapli­cy( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na gru­pa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia „Bóg jest naszym Ojcem a my jego dzieć­mi”

Co zna­czy się modlić szcze­rze i dobrze? Miste­rium — O Lesz­ku

Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, nary­so­wać czy napi­sać co było istot­ne i waż­ne dla mnie

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej gru­py ( Pro­ce­sja darów )

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.00– Wyj­ście do Oża­row­skie­go Par­ku w swo­ich gru­pach

lub lepie­nie arcy­dzie­ła ze śnie­gu jeśli będzie

15.00- Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia w ple­ne­rze

17.00- Przy­go­to­wa­nie w gru­pach ado­ra­cji

18.00 – Kola­cja pomoc w kuch­ni

Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi

20.00 – Ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez gru­py. Bło­go­sła­wień­stwo Fatim­skie indy­wi­du­al­ne

22,00 – Cisza noc­na

Śro­da 6.02.2019.

7.30- Pobud­ka

8.00- Poran­na modli­twa w kapli­cy( Pro­wa­dzi wyzna­czo­na gru­pa )

8.15 – Śnia­da­nie pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

10.00 – Temat dnia ” Proś­by i wezwa­nia w modli­twie” Ojcze Nasz” Miste­rium .….….….…?

Pogłę­bie­nie tema­tu w gru­pach, nary­so­wać czy napi­sać co było istot­ne i waż­ne dla mnie

12.00 – Msza św z obsa­dą litur­gicz­ną poszcze­gól­nej gru­py

13.00 – Obiad pomoc przy wycie­ra­niu i nakry­wa­niu naczyń

14.30– Zada­nia w gru­pach

15.30- Rekre­acja na auli

16.15- Przy­go­to­wa­nie w gru­pach przed­sta­wień tzw. Miste­riów

18.00 – Kola­cja pomoc w kuch­ni

20.00 – Przed­sta­wie­nie miste­rii na auli

Modli­twa wie­czor­na, ( wspól­na na auli )

22,00 – Cisza noc­na

Czwar­tek 7.02.2019.

8.00- Pobud­ka

8.30- Uro­czy­sta Msza Świę­ta i nie­spo­dzian­ka dla rodzi­ców, przy­go­to­wa­na przez dzie­ci na któ­re zapra­sza­my rodzi­ców, opie­ku­nów.

9.30- Śnia­da­nie dla dzie­ci / Opie­ku­no­wie — czas przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem

10.15- Pako­wa­nie się i sprzą­ta­nie poko­ji.

11.00- Poże­gna­nie

Do zoba­cze­nia na Świę­cie Dzie­ci na któ­re już teraz ser­decz­nie zapra­sza­my. Ter­min będzie poda­ny w naj­bliż­szym cza­sie. A wszyst­kim rodzi­com od ser­ca dzię­ku­je­my, za umoż­li­wie­nie udzia­łu swo­im pocie­chom w reko­lek­cjach i ich świę­cie.

Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa Oża­rów Mazo­wiec­ki

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Lut
8
pt
2019
Rekolekcje dla rodzin współprowadzone przez PP Pulikowskich @ Ożarów Maz.
Lut 8@18:00 – Lut 10@15:00

08 — 10. 02. 2019 r. – Reko­lek­cje dla rodzin współ­pro­wa­dzo­ne przez  PP Puli­kow­skich; kon­takt ks. Bogu­sław  Wit­kow­ski CPPS

Reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z Panem Jac­kiem Puli­kow­skim i Jego Żoną Jadwi­gą

Termin: 08-10.02.2019 r.

Temat: Miłość mał­żeń­ska miło­ścią czy­stą a nie bez­wstyd­ną.

Roz­po­czę­cie w pt godz. 18.oo kola­cją i zakoń­cze­nie w niedz. 

godz. 14.00 obia­dem

Miej­sce:Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa, Dom reko­­le­k­cy­j­no-for­ma­­cy­j­ny p.w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go
ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel.:(22) 722 12 57 www.ozarow.cpps.pl e-mail: bogu­slaw@odkupieni.pl

Zachę­ca­my  do uczest­ni­cze­nia w całym  pro­gra­mie reko­lek­cji !  

Uwa­ga!  opie­ka nad dzieć­mi (od 3 lat) zapew­nia­my tyl­ko pod­czas kon­fe­ren­cji. Narze­cze­ni, któ­rzy przy­bę­dą na te reko­lek­cje, mogą uzy­skać zaświad­cze­nie o odby­ciu tych reko­lek­cji

Uwa­ga podczas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z doświad­czo­ny­mi para­mi mał­żeń­ski­mi z porad­nic­twa rodzin­ne­go !

Zgło­sze­nia: Fur­ta, Tel. (22) 722 12 57 lub ks. Bogu­sław 694 451 259, e-mail: boguslaw@odkupieni.pl do 01.02.2019 r.

Ofia­ra za udział w reko­lek­cjach: 180,00 zł./osoba doro­sła; 90,00 zł./dzieci od trzech lat

Ofia­ra obej­mu­je: zakwa­te­ro­wa­nie, peł­ne wyży­wie­nie, udział w reko­lek­cjach

Ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem 150 zł

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:

Kon­toDom Reko­­le­k­cy­j­no-For­ma­­cy­j­ny. Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa :

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem „ofia­ra na (…)”

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). 

Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia …

Pro­gram reko­lek­cji:

Pią­tek 08.02.19 r. Przy­jazd.

16.00–17.45 Fur­ta, zakwa­te­ro­wa­nie

18.00 Kola­cja

-zmy­wa­nie naczyń

19.00 Zawią­za­nie wspól­no­ty w auli

20.00 Eucha­­ry­­stia-kapli­­ca I pię­tro

21.00 Apel Jasno­gór­ski Kon­fe­ren­cja 1. Jacek Puli­kow­ski -aula. (Dzie­ci w tym cza­sie są z opie­ku­na­mi)

Oka­zja do roz­mów: PP Puli­kow­scy, (porad­nic­two rodzin­ne), spo­wie­dzi…

23.00 Cisza noc­na!!

Sobo­ta 09.02.19 r.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa (wspólna),rodzinami idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śnia­da­nie

-zmy­wa­nie naczyń

9.00 Kon­fe­ren­cja 2 w auli (Jacek Puli­kow­ski)

-Modli­twa oso­bi­sta

11.30 Eucha­ry­stia w kapli­cy, po Mszy św. Kon­fe­ren­cja 3 (Jacek Puli­kow­ski)

12.45 Obiad

-zmy­wa­nie naczyń

15.15 Spo­tka­nie ze Wspól­no­tą Trud­nych Mał­żeństw- Sychar

15.30–16.30 Czas dla rodzin i warsz­ta­ty: 1. Porad­nic­two Rodzin­ne (Wspól­no­ta Sychar , PP. Wal­de­mar i Maria Tla­ga), 2. Kącik dla kobiet-Jak dbać o sie­bie? (Edy­ta Tom­bar­kie­wicz), Tatu­sio­wie zaj­mu­ją się dzieć­mi, Panie zosta­ją.

16.45 – Kon­fe­ren­cja 4 w auli (Jacek Puli­kow­ski)

18.30 Kola­cja –zmy­wa­nie naczyń

19.30 Kon­fe­ren­cja 5 w auli. (Jacek Puli­kow­ski)

21.00 Apel Jasno­gór­ski w auli

Prze­rwa (przy­go­to­wa­nie dzie­ci do snu)

21.45 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne w kapli­cy I pię­tro

22.15 Ado­ra­cja z oka­zją do spo­wie­dzi, bło­go­sła­wień­stwo Fatim­skie rodzin z modli­twą o uzdro­wie­nie.

24.00 Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji .

Pod­czas Ado­ra­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, oraz roz­mo­wy z kapła­nem.

Pod­czas trwa­nia reko­lek­cji. Moż­li­wość roz­mo­wy z PP. Puli­kow­skim

Nie­dzie­la 10.02.19 r. Zakoń­cze­nie reko­lek­cji.

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na rodzi­na­mi idzie­my do kapli­cy.

8.15 Śnia­da­nie

-zmy­wa­nie naczyń

9.00 Kon­fe­ren­cja 6 w auli, czas na pytania(Jacek Puli­kow­ski).

10.30 prze­rwa

11.00 Kon­fe­ren­cja 7 w auli, czas na pyta­nia i wymia­nę doświadczeń(Jacek Puli­kow­ski).

13.00 Msza św. w kapli­cy, zawie­rze­nie rodzin Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi ,  bło­go­sła­wień­stwo dzie­ci

14.15 Obiad

-zmy­wa­nie naczyń przez chęt­nych

15.00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia – dla chęt­nych

Zakoń­cze­nie reko­lek­cji !

AMDG !

 

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Lut
22
pt
2019
Dni skupienia dla Animatorów i Członków WKC oraz Sympatyków @ Ożarów Maz.
Lut 22@18:00 – Lut 24@10:00

22 — 24.02.2019 — Dni skupienia dla Animatorów i Członków WKC oraz Sympatyków

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Mar
22
pt
2019
Dni Skupienia dla Animatorów i Członków WKC oraz Sympatyków @ Ożarów Maz.
Mar 22@18:00 – Mar 24@10:00

22 — 24. 03. 2019r. – Dni Sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC (Wizy­ta Rady Kra­jo­wej WKC);

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Kwi
27
sob
2019
Rekolekcje Krajowe WKC w Swarzewie; @ Swarzewo
Kwi 27@18:00 – Kwi 30@14:00

27 — 30. 04. 2019 r. – Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Maj
19
nie
2019
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa w Częstochowie @ Częstochowa
Maj 19@08:45 – 15:00

19. 05. 2019 r. — Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Maj
31
pt
2019
Dni skupienia dla animatorów, członków WKC i sympatyków @ Ożarów Maz.
Maj 31@18:00 – Cze 2@10:00

05 — 02. 06. 2019r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC;

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js