Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Mar
19
sob
2016
Odpust św. Józefa w Swarzewie
Mar 19@10:00 – 18:00
Maj
22
nie
2016
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi
Maj 22@09:00 – 09:00
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Pro­gram odpu­stu

Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi

22.05.2016 r.

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

9,30  Dro­ga Krwi Chry­stu­sa

10,15 – Występ chóru Jasnogórskiego Pueri Claromontani pod dyrekcją Jarosława Jasiury

11,00   Uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go WKC  homi­lia ks. A. Szy­mań­skie­go cpps , śpiew chór Pueri Cla­ro­mon­ta­ni

12,30 – 13,30  poczę­stu­nek przy stra­ga­nach i czas dla wspól­no­ty

13,30  —  Pro­gram arty­stycz­ny: pro­gram poetyc­ki Edward Prze­bie­racz, ewan­ge­li­za­cja przez świa­dec­twa , oraz kon­cert zespo­łu dzie­cię­ce­go „Mała Armia Jezu­sa”

15,00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we i bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­rzem Krwi Chry­stu­sa- zakoń­cze­nie Odpu­stu.

Maj
21
nie
2017
Odpust MiK Przenajdroższej Krwi w Częstochowie
Maj 21@10:00 – 16:00
Maj
20
nie
2018
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 20@09:00 – 16:00
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi Chrystusa @ Częstochowa | Polska

20.05. 2018 — odpust w Czę­sto­cho­wie.

  roz­po­czę­cie o godz. 9:00

  • Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa
  • Eucha­ry­stia
  • Wspól­na radość z udzia­łu w festy­nie
  • Nabo­żeń­stwo majo­we
  • Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sazakoń­cze­nie o godz.16:00

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie