Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Maj
5
pt
2017
Zebranie Krajowe WKC
Maj 5 całodniowy

Modli­twa o dobre wybo­ry w CPPS i WKC

Wszech­mo­gą­cy i Dobry Boże, któ­ry masz szcze­gól­ny plan wzglę­dem poszcze­gól­nych osób, naro­dów, a tak­że i Wspól­not Kościo­ła. Wie­rzy­my, że w swo­jej woli powo­ła­łeś do ist­nie­nia Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, jak też Wspól­no­tę Krwi Two­je­go Syna jako Ruch Kościel­ny dla osób świec­kich.

Boże w Trój­cy Jedy­ny pro­si­my Cię o Two­je­go Ducha Świę­te­go, aby On pro­wa­dził w nad­cho­dzą­cych wybo­rach odpo­wie­dzial­nych za przy­szłość nasze­go Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa na szcze­blu Kra­ju, Pod­re­gio­nu, Die­ce­zji i Para­fii Jeste­śmy goto­wi, aby obja­wi­ła się Two­ja Wola, a nie nasze wyobra­że­nia, aby mogli być wybra­ni ci ‚któ­rzy są potrzeb­ni na ten moment w histo­rii nasze­go Zgro­ma­dze­nia i Wspól­no­ty, dla ich roz­wo­ju zgod­nie z myślą i pra­gnie­niem Zało­ży­cie­la św. Kaspra del Bufa­lo i w odpo­wie­dzi na zna­ki cza­su, czy­li potrze­by współ­cze­sne­go Kościo­ła i świa­ta. Amen

 

Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi –módl się za nami

Św. Józe­fie –módl się za nami

Św. Fran­cisz­ku Ksa­we­ry –módl się za nami

Św. Kasprze –módl się za nami

Św. Mario de Mat­tias –módl się za nami

(Za zgodą Prowincjała i Rady Misjonarzy Krwi Chrystusa 03.10.2016 r.)
Maj
12
pt
2017
Rekolekcje dla małżonków sakramentalnych żyjących w związkach niesakramentalnych
Maj 12@18:00 – Maj 14@13:00
Reko­lek­cje dla mał­żon­ków sakra­men­tal­nych żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych.
Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żon­ków sakra­men­tal­nych żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych, któ­rzy chcie­li­by powró­cić na dro­gę wypeł­nia­nia sakra­men­tal­nej przy­się­gi mał­żeń­skiej.
Reko­lek­cje odbę­dą się w dniach 12–14. maja 2017 r. w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim pod War­sza­wą w Domu Reko­lek­cyj­no- For­ma­cyj­nym p. w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go Księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa.
Adres: ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
Reko­lek­cje popro­wa­dzą: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski i Ks. Paweł Dubo­wik.
Z uwa­gi na indy­wi­du­al­ne pro­wa­dze­nie uczest­ni­ków, gru­pa może liczyć mak­sy­mal­nie 10 osób.
Reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się kola­cją w pią­tek o godz. 18.00, a koń­czą w nie­dzie­lę obia­dem o godz. 13.00.
Koszt- 140 zł.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zgła­sza­nie się do dnia 30.04 na adres: dorota.kosciesza.plucisz@gmail.com,
bądź tele­fo­nicz­nie: do Ks. Paw­ła– 503 373 271 lub do Doro­ty- tel. 502 360 530.
“Nie wspo­mi­naj­cie wyda­rzeń minio­nych,
nie roz­trzą­saj­cie w myśli daw­nych rze­czy.
Oto Ja doko­nu­ję rze­czy nowej:
poja­wia się wła­śnie.” ( Iz 43, 18–19 ).
Maj
19
pt
2017
Rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej
Maj 19@00:00 – Maj 21@00:00
Maj
21
nie
2017
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (2017 r.) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 21@09:15 – 15:45

Zapra­sza­my na odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

Temat: „Wy jeste­ście solą zie­mi. Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta.” (Por. Mt 5,13–14)

Pro­gram:

 • 9:15 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa (Mode­ra­tor WKC Pod­re­gion Zamoy­ski)
 • 10:15 – Ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, świa­dec­two.
 • 10.30 – Kon­cert Kwar­tet Jasno­gór­ski
 • 11:00 – Msza świę­ta, homi­lia Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC, śpiew pie­śni: Kwar­tet Jasno­gór­ski
 • 12:30 – Poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nie we wspól­no­cie
 • 14:00 – Kon­cert zespo­łu WKC Mło­dych z War­sza­wy
 • 15:00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we

Ser­decz­nie Zapra­sza­my Rada Kra­jo­wa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa!
AMDG !

 

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Odpust MiK Przenajdroższej Krwi w Częstochowie
Maj 21@10:00 – 16:00
Cze
2
pt
2017
Rek. weekendowe w Ożarowie Maz
Cze 2@18:00 – Cze 4@10:00
Cze
9
pt
2017
Rek. weekendowe w Częstochowie DŚW
Cze 9@18:00 – Cze 11@10:00
Cze
16
pt
2017
Rek. weekendowe w Swarzewie @ Dom Rekolekcyjny św. Józefa
Cze 16@18:00 – Cze 18@10:00
Cze
25
nie
2017
Odpust Krwi Chrystusa (2017 r.) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Cze 25@11:00 – 15:30

Zapra­sza­my na odpust Krwi Chry­stu­sa, 25 czerw­ca 2017 r. do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Pro­gram

 • 11.00 — Msza św. odpu­sto­wa,
  spra­wo­wa­na przez J.E. ks. Abp Wacła­wa Depo Metro­po­li­ty Czę­sto­chow­skie­go
 • 12.30 — Poczę­stu­nek, festyn rodzin­ny (do godz. 17.00), róż­ne atrak­cje dla dzie­ci i nie tyl­ko:
  • Zapra­sza­my do naszej kuch­ni, gdzie będzie moż­na zjeść bur­ge­ry, bigos, prze­pysz­ne zupy, domo­wej robo­ty cia­sta i napić się ory­gi­nal­nej bra­zy­lij­skiej kawy.
  • tur­niej w pił­ka­rzy­ki,
  • tur­niej w ping- pon­ga,
  • ryso­wa­nie kre­dą obra­zów chod­ni­ko­wych,
  • kon­kur­sy zręcz­no­ścio­we przy pomo­cy dużych drew­nia­nych zaba­wek.
  • dla dzie­ci dmu­cha­ny zamek, zjeż­dżal­nia i ścian­ka wspi­nacz­ko­wa.
  • lote­ria fan­to­wa, któ­rej celem jest zebra­nie pie­nię­dzy na dal­sze pra­ce w nowym koście­le
 • 14.00 — Dro­ga Krwi Chry­stu­sa
 • 15.00 — Poświę­ce­nie scho­dów i figur­ki św. Józe­fa
 • Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chry­stu­sa

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events