Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Mar
9
pt
2018
Skupienie-Warsztaty liturgiczne-Ożarów Maz.
Mar 9@18:00 – Mar 11@10:00
Skupienie-Warsztaty liturgiczne-Ożarów Maz.

Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC

 Warsz­ta­ty litur­gicz­ne dla WKC;

Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa — Oża­rów Maz.
Warsz­ta­ty Śpie­wu i Litur­gii 09–11.03.2018 r.

Temat : „Nawró­ce­nie i Pojed­na­nie”

Słowo Życia: Panie, ile razy mam przebaczać,”. (Mt 18, 21)

(Mt 5,16)

  Roz­wa­ża­nie wspól­ne w gru­pach (Mt 18, 21–35)

Pią­tek  09.03.18 r.

18.00 Kola­cja

19.00  Msza św. w kapli­cy

20.15 Kon­fe­ren­cja wstępna(aula)

21.00 Apel Jasno­gór­ski

22.00 Cisza noc­na !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Poku­ty !

Sobo­ta 10.03.18 r. 

Cisza do  obia­du!

8.00 Jutrz­nia z komen­ta­rzem w kapli­cy

8.45 śnia­da­nie (podział na gru­py)

9.45-szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze sku­pie­nia-aula)

10.30 Kon­fe­ren­cja /Przyg. do Mszy św/aula.

11.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach (Mt 18, 21–35)

12.30 Msza świę­ta- kapli­ca

13.30 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpo­czy­nek

 

 

16.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu i Radą Kra­jo­wą WKC-

16.00 – Warsz­ta­ty…

18.00 Nie­szpo­ry

18.30 — kola­cja

19.30 – Warsz­ta­ty…

20.30 -22.00 Ado­ra­cja — kapli­ca

 - czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

Nie­dzie­la 11.03.18 r.

8.00 Msza św.

9.00 Śnia­da­nie

-Spo­tka­nie ani­ma­to­rów ze szko­ły ani­ma­to­ra

10.30 Warsz­ta­ty…

11.45 Prze­rwa

12.00 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków sku­pie­nia-aula

13.30 Obiad

- Zakoń­cze­nie dnia sku­pie­nia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG !

Mar
24
sob
2018
Odkryj swoje piękno z Rut @ Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
Mar 24@17:00 – 19:00

Zapra­sza­my kobie­ty na spo­tka­nie przy Sło­wie Bożym. Chce­my odkry­wać swo­je pięk­no, przy­glą­da­jąc się biblij­nej posta­ci Rut.

Ter­min: 24 mar­ca 2018, godz. 17:00

Miej­sce: Sio­stry Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa
ul. Sej­mo­wa 4
Czę­sto­cho­wa

Kon­takt: 504757229

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Kwi
6
pt
2018
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @ 42-221 Częstochowa, Polska
Kwi 6@18:00 – Kwi 8@10:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @ 42-221 Częstochowa, Polska | Częstochowa | śląskie | Polska

06–08.04.2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych
roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00
zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę ok. godz. 10:00

(Czę­sto­cho­wa, dom św. Waw­rzyń­ca)

Skupienie w Swarzewie @
Kwi 6@18:00 – Kwi 8@10:00
Skupienie w Swarzewie @  | Swarzewo | pomorskie | Polska

20–22.04.2018 — Zmiana terminu skupienia
06–08.04.2018 — Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych – Swarzewo

roz­po­czę­cie w pią­tek o godz.18:00

zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po śnia­da­niu ok. godz. 10:00

Kwi
13
pt
2018
Skupienie dla animatorów w Łabuńkach
Kwi 13@18:00 – Kwi 15@10:00
Skupienie dla animatorów w Łabuńkach @ Łabuńki Pierwsze | lubelskie | Polska

13 — 15. 04. 2018 — sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów (die­ce­zjal­ni + para­fial­ni)

w Łabuń­kach, Dom Świę­te­go Ducha

Kwi
21
sob
2018
Dzień skupienia w Łabuńkach dla wszystkich chętnych
Kwi 21@08:00 – 18:00
Dzień skupienia w Łabuńkach dla wszystkich chętnych @ Łabuńki Pierwsze | lubelskie | Polska

21.04.2018 — dzień sku­pie­nia dla wszyst­kich.

w Łabuń­kach, Dom Świę­te­go Ducha

Kwi
27
pt
2018
Rekolekcje Krajowe dla animatorów w Swarzewie
Kwi 27@18:00 – Kwi 30@11:00
Rekolekcje Krajowe dla animatorów w Swarzewie

27–30.04.2018 r  w Swa­rze­wie

roz­po­czę­cie o godz. 18:00

Maj
1
wt
2018
Zebranie Krajowe w Swarzewie
Maj 1@15:00 – Maj 3@14:30
Zebranie Krajowe w Swarzewie
 • 01–03.05.2018 r. Zebra­nie Kra­jo­we WKC Dom św. Józe­fa Swa­rze­wo
Maj
20
nie
2018
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 20@09:00 – 16:00
Odpust majowy w Sanktuarium Krwi Chrystusa @ Częstochowa | Polska

20.05. 2018 — odpust w Czę­sto­cho­wie.

  roz­po­czę­cie o godz. 9:00

 • Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa
 • Eucha­ry­stia
 • Wspól­na radość z udzia­łu w festy­nie
 • Nabo­żeń­stwo majo­we
 • Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sazakoń­cze­nie o godz.16:00

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Odpust Maryjny w Sanktuarium Krwi Chrystusa — Częstochowa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 20@09:15 – 15:00

Zapra­sza­my na Odpust Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, 20 maja 2018 r.

Pro­gram odpu­stu

 • 9:15 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa – Ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS
 • 10:15 – Ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa – Ani­ma­to­rzy Kra­jo­wi WKC
 • 10:15 — Oka­zja do Spo­wie­dzi (Ple­ner) – Misjo­na­rze CPPS i Goście
 • 10:45 – Śpiew Zapro­szo­ne­go Zespo­łu przed Mszą Św.
 • 11:00 – Msza świę­ta, prze­wod­ni­czy Ks. Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC – ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS, homi­lia Ks. Pro­win­cjał CPPS — ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS
  • Poświe­ce­nie obra­zów na roz­po­czę­cie Pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Pod­re­gio­nach WKC
  • Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa przed zakoń­cze­niem Mszy Świę­tej
 • 12:30 – poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nia we wspól­no­cie,
 • 13:30 – kon­cert pio­sen­ki reli­gij­nej i wspól­na zaba­wa
 • 14:30 – Nabo­żeń­stwo Majo­we – pro­wa­dzi Ks. Filip Pię­ta CPPS

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events