Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Maj
2
wt
2017
Rekolekcje Krajowe WKC
Maj 2@00:00 – Maj 5@00:00

Reko­lek­cje prze­wi­dzia­ne są w mil­cze­niu i trwać będą do obia­du w pią­tek. Popo­łu­dnie w Pią­tek prze­wi­dzia­ne będzie na odpo­czy­nek i przy­go­to­wa­nie Zebra­nia WKC. Pro­sił­bym Mode­ra­to­rów i Ani­ma­to­rów Pod­re­gio­nu o zapo­zna­nie się z dyżu­ra­mi na reko­lek­cjach.

Plan Reko­lek­cji Ani­ma­to­rów WKC — 02–05.05.2017. (Dom św. Kaspra)

(Kon­fe­ren­cje dr Doro­ta Dźwig UKSW Gdy­nia)

Temat: Ducho­wość ludzi świec­kich

Wto­rek 02.05.2017. (dzień przy­jaz­du)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na Antro­po­lo­gicz­ny wymiar duchowości-„Boże mój Boże-szu­kam Cie­bie”

20.30 – Eucha­ry­stia( Ks. Andrzej CPPS)

Śro­da 03.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Bogu­sław CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – II Kon­fe­ren­cja: Modli­twa u pod­staw życia ducho­we­go- „Daj mi pić”

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Filip CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – III Kon­fe­ren­cja: Rady ewan­ge­licz­ne w życiu ludzi świec­kich– „Bło­go­sła­wie­ni…

17.00 – Czas w mil­cze­niu

18.00 – Nieszpory(Andrzej CPPS)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) Ks. Daniel CPPS

Czwar­tek 04.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – IV Kon­fe­ren­cja: Potrze­ba cią­głej for­ma­cji-dro­ga do świę­to­ści-Bądź­cie dosko­na­li, jak dosko­na­ły jest Ojciec mój”

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Bogu­sław CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – V Kon­fe­ren­cja: Maryj­ny wymiar duchowości-‘Oto ja słu­żeb­ni­ca Pań­ska”

17.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

18.00 – Nie­szpo­ry( Ks. Andrzej CPPS)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) ks. Daniel CPPS

Pią­tek 05.05.2017.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Bogu­sław CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

9.30 – VI Kon­fe­ren­cja: Moje zaan­ga­żo­wa­nie w apo­stol­stwie (Rysy ducho­wo­ści, któ­re nale­ży pogłę­bić)

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Pro­win­cjał CPPS )

13.00 – Obiad

- zakoń­cze­nie reko­lek­cji.

Podzia­ły dyżu­rów litur­gicz­nych ani­ma­to­rów i mode­ra­to­rów WKC:

Dyżur litur­gicz­ny I – mini­stran­ci, kadzi­dło na nabo­żeń­stwach, czy­ta­nia na Mszy św.

Dyżur litur­gicz­ny II – psalm mię­dzy­lek­cyj­ny ‚pro­wa­dze­nie jutrz­ni lub nie­szpo­rów;

Dyżur litur­gicz­ny III — Przy­go­to­wa­nie i pro­wa­dze­nie śpie­wów na Mszy św. i nabo­żeń­stwach – Odpo­wie­dzial­ni Ani­ma­to­rzy Pod­re­gio­nów wg nastę­pu­ją­cej Kolej­no­ści cyklicz­nie powta­rza­ne:

Pod­re­gion Swa­rzew­ski

Pod­re­gion Oża­row­ski

Pod­re­gion Zamoy­ski

Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski

Homi­lie na Mszy św./ Komen­ta­rze na nabo­żeń­stwach – Mode­ra­to­rzy Pod­re­gio­nów WKC;  Kto prze­wod­ni­czy ten gło­si Sło­wo Boże.

Maj
5
pt
2017
Zebranie Krajowe WKC
Maj 5 całodniowy

Modli­twa o dobre wybo­ry w CPPS i WKC

Wszech­mo­gą­cy i Dobry Boże, któ­ry masz szcze­gól­ny plan wzglę­dem poszcze­gól­nych osób, naro­dów, a tak­że i Wspól­not Kościo­ła. Wie­rzy­my, że w swo­jej woli powo­ła­łeś do ist­nie­nia Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, jak też Wspól­no­tę Krwi Two­je­go Syna jako Ruch Kościel­ny dla osób świec­kich.

Boże w Trój­cy Jedy­ny pro­si­my Cię o Two­je­go Ducha Świę­te­go, aby On pro­wa­dził w nad­cho­dzą­cych wybo­rach odpo­wie­dzial­nych za przy­szłość nasze­go Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa na szcze­blu Kra­ju, Pod­re­gio­nu, Die­ce­zji i Para­fii Jeste­śmy goto­wi, aby obja­wi­ła się Two­ja Wola, a nie nasze wyobra­że­nia, aby mogli być wybra­ni ci ‚któ­rzy są potrzeb­ni na ten moment w histo­rii nasze­go Zgro­ma­dze­nia i Wspól­no­ty, dla ich roz­wo­ju zgod­nie z myślą i pra­gnie­niem Zało­ży­cie­la św. Kaspra del Bufa­lo i w odpo­wie­dzi na zna­ki cza­su, czy­li potrze­by współ­cze­sne­go Kościo­ła i świa­ta. Amen

 

Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi –módl się za nami

Św. Józe­fie –módl się za nami

Św. Fran­cisz­ku Ksa­we­ry –módl się za nami

Św. Kasprze –módl się za nami

Św. Mario de Mat­tias –módl się za nami

(Za zgodą Prowincjała i Rady Misjonarzy Krwi Chrystusa 03.10.2016 r.)
Maj
12
pt
2017
Rekolekcje dla małżonków sakramentalnych żyjących w związkach niesakramentalnych
Maj 12@18:00 – Maj 14@13:00
Reko­lek­cje dla mał­żon­ków sakra­men­tal­nych żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych.
Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żon­ków sakra­men­tal­nych żyją­cych w związ­kach nie­sa­kra­men­tal­nych, któ­rzy chcie­li­by powró­cić na dro­gę wypeł­nia­nia sakra­men­tal­nej przy­się­gi mał­żeń­skiej.
Reko­lek­cje odbę­dą się w dniach 12–14. maja 2017 r. w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim pod War­sza­wą w Domu Reko­lek­cyj­no- For­ma­cyj­nym p. w. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go Księ­ży Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa.
Adres: ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
Reko­lek­cje popro­wa­dzą: Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski i Ks. Paweł Dubo­wik.
Z uwa­gi na indy­wi­du­al­ne pro­wa­dze­nie uczest­ni­ków, gru­pa może liczyć mak­sy­mal­nie 10 osób.
Reko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się kola­cją w pią­tek o godz. 18.00, a koń­czą w nie­dzie­lę obia­dem o godz. 13.00.
Koszt- 140 zł.
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zgła­sza­nie się do dnia 30.04 na adres: dorota.kosciesza.plucisz@gmail.com,
bądź tele­fo­nicz­nie: do Ks. Paw­ła– 503 373 271 lub do Doro­ty- tel. 502 360 530.
“Nie wspo­mi­naj­cie wyda­rzeń minio­nych,
nie roz­trzą­saj­cie w myśli daw­nych rze­czy.
Oto Ja doko­nu­ję rze­czy nowej:
poja­wia się wła­śnie.” ( Iz 43, 18–19 ).
Maj
19
pt
2017
Rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej
Maj 19@00:00 – Maj 21@00:00
Maj
21
nie
2017
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (2017 r.) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 21@09:15 – 15:45

Zapra­sza­my na odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

Temat: „Wy jeste­ście solą zie­mi. Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta.” (Por. Mt 5,13–14)

Pro­gram:

  • 9:15 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa (Mode­ra­tor WKC Pod­re­gion Zamoy­ski)
  • 10:15 – Ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, świa­dec­two.
  • 10.30 – Kon­cert Kwar­tet Jasno­gór­ski
  • 11:00 – Msza świę­ta, homi­lia Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC, śpiew pie­śni: Kwar­tet Jasno­gór­ski
  • 12:30 – Poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nie we wspól­no­cie
  • 14:00 – Kon­cert zespo­łu WKC Mło­dych z War­sza­wy
  • 15:00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we

Ser­decz­nie Zapra­sza­my Rada Kra­jo­wa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa!
AMDG !

 

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Odpust MiK Przenajdroższej Krwi w Częstochowie
Maj 21@10:00 – 16:00
Cze
2
pt
2017
Rek. weekendowe w Ożarowie Maz
Cze 2@18:00 – Cze 4@10:00
Cze
9
pt
2017
Rek. weekendowe w Częstochowie DŚW
Cze 9@18:00 – Cze 11@10:00
Cze
16
pt
2017
Rek. weekendowe w Swarzewie @ Dom Rekolekcyjny św. Józefa
Cze 16@18:00 – Cze 18@10:00