Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Lut
2
pt
2018
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚK @ ul. Edwarda Mąkoszy 1
Lut 2@18:00 – Lut 4@10:00

02–04.02.2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych

roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00, zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę ok godz. 10:00 mszą następ­nie śnia­da­niem

(Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

Lut
3
sob
2018
Czuwanie nocne „Spieszmy się!” ze św. Marią DeMattias @ Zamoyskiego 19
Lut 3@20:00 – Lut 4@01:00

W noc 3/4 lute­go szcze­gól­nie bli­ska będzie nam postać św Marii de Mat­tias, któ­rej wspo­mnie­nie obcho­dzi­my 4 lute­go. Zwro­tem „Spie­szę się” koń­czy­ła ona nie­któ­re ze swo­ich listów. Rze­czy­wi­ście, w swo­im ziem­skim życiu czę­sto wyprze­dza­ła epo­kę, w któ­rej żyła. Czę­sto było to trud­ne ale odwa­gę czer­pa­ła z Krwi Jezu­sa, tego też uczy­ła innych. Pochyl­my się nad jej przy­kła­dem.

Pro­gram czu­wa­nia:
20:00 Modli­twa
20:30 Pół godzi­ny dla wspól­no­ty
21:00 Kon­fe­ren­cja: Spie­szę się.
22:00 Pra­ca w gru­pach lub rekre­acja.
22:40 Ado­ra­cja
00:00 Msza Świę­ta
01:00 Zakoń­cze­nie czu­wa­nia. Moż­li­wość roz­wa­że­nia Sło­wa lub swo­bod­ne­go spę­dze­nia cza­su wśród czu­wa­nio­wych przy­ja­ciół.

Zapra­sza­ją:
Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa
oraz Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa Mło­dych.

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Lut
4
nie
2018
sw. Marii De Mattias
Lut 4 – Lut 5 całodniowy

Zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa

św. Maria De Mattias

 

Ferie zimowe dla dzieci w Swarzewie
Lut 4@17:30 – Lut 8@10:00
Lut
9
pt
2018
Skupienie w Ożarowie
Lut 9@18:00 – Lut 11@10:00

Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC

roz­po­czę­cia w pią­tek o godz. 18:00 — kola­cją
zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po Mszy św. i śnia­da­niu ok godz.10:00

Lut
16
pt
2018
Skupienie w Łabuńkach dla animatorów
Lut 16@18:00 – Lut 18@09:30

sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów (die­ce­zjal­ni + para­fial­ni)

w Łabuń­kach, Dom Świę­te­go Ducha

Lut
22
czw
2018
Adoracja i uwielbienie Krwi Chrystusa — czwartek 22 lutego 2018 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Lut 22@17:00 – 19:00

Krew Zba­wi­cie­la przy­czy­nia się do nasze­go uwol­nie­nia od każ­de­go grze­chu oraz uzdro­wie­nia każ­dej naszej rany ducho­wej i cie­le­snej.

Zapra­sza­my na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa, ado­ra­cję, uwiel­bie­nie Krwi Chry­stu­sa, i indy­wi­du­al­ne Bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chry­stu­sa.

Ter­min: 22.02.2018, Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Pro­gram

  • 17.30 — Msza św.
  • 18.00 — 19.00 — indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo, ado­ra­cja i uwiel­bie­nie Krwi Chry­stu­sa

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Mar
9
pt
2018
Skupienie-Warsztaty liturgiczne-Ożarów Maz.
Mar 9@18:00 – Mar 11@10:00
Skupienie-Warsztaty liturgiczne-Ożarów Maz.

Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC

 Warsz­ta­ty litur­gicz­ne dla WKC;

Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa — Oża­rów Maz.
Warsz­ta­ty Śpie­wu i Litur­gii 09–11.03.2018 r.

Temat : „Nawró­ce­nie i Pojed­na­nie”

Słowo Życia: Panie, ile razy mam przebaczać,”. (Mt 18, 21)

(Mt 5,16)

  Roz­wa­ża­nie wspól­ne w gru­pach (Mt 18, 21–35)

Pią­tek  09.03.18 r.

18.00 Kola­cja

19.00  Msza św. w kapli­cy

20.15 Kon­fe­ren­cja wstępna(aula)

21.00 Apel Jasno­gór­ski

22.00 Cisza noc­na !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Poku­ty !

Sobo­ta 10.03.18 r. 

Cisza do  obia­du!

8.00 Jutrz­nia z komen­ta­rzem w kapli­cy

8.45 śnia­da­nie (podział na gru­py)

9.45-szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze sku­pie­nia-aula)

10.30 Kon­fe­ren­cja /Przyg. do Mszy św/aula.

11.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach (Mt 18, 21–35)

12.30 Msza świę­ta- kapli­ca

13.30 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpo­czy­nek

 

 

16.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu i Radą Kra­jo­wą WKC-

16.00 – Warsz­ta­ty…

18.00 Nie­szpo­ry

18.30 — kola­cja

19.30 – Warsz­ta­ty…

20.30 -22.00 Ado­ra­cja — kapli­ca

 - czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

Nie­dzie­la 11.03.18 r.

8.00 Msza św.

9.00 Śnia­da­nie

-Spo­tka­nie ani­ma­to­rów ze szko­ły ani­ma­to­ra

10.30 Warsz­ta­ty…

11.45 Prze­rwa

12.00 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków sku­pie­nia-aula

13.30 Obiad

- Zakoń­cze­nie dnia sku­pie­nia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG !

Mar
24
sob
2018
Odkryj swoje piękno z Rut @ Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
Mar 24@17:00 – 19:00

Zapra­sza­my kobie­ty na spo­tka­nie przy Sło­wie Bożym. Chce­my odkry­wać swo­je pięk­no, przy­glą­da­jąc się biblij­nej posta­ci Rut.

Ter­min: 24 mar­ca 2018, godz. 17:00

Miej­sce: Sio­stry Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa
ul. Sej­mo­wa 4
Czę­sto­cho­wa

Kon­takt: 504757229

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Kwi
6
pt
2018
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @ 42-221 Częstochowa, Polska
Kwi 6@18:00 – Kwi 8@10:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @ 42-221 Częstochowa, Polska | Częstochowa | śląskie | Polska

06–08.04.2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych
roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00
zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę ok. godz. 10:00

(Czę­sto­cho­wa, dom św. Waw­rzyń­ca)