Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Kwi
29
pt
2016
sw. Katarzyny Sienenskiej
Kwi 29 całodniowy

Odpust WKC

Maj
1
nie
2016
Rekolekcje Krajowe WKC dla animatorów Podregionu I Diecezji
Maj 1@00:00 – Maj 4@00:00

Plan Reko­lek­cji Ani­ma­to­rów WKC — 01–04.05.2016. (Dom św. Kaspra)

(Kon­fe­ren­cje ks. Daniel Mokwa CPPS)

Temat: Roze­zna­wa­nie ducho­we

Nie­dzie­la 01.05.2016. (dzień przy­jaz­du)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na

20.30 – Eucha­ry­stia( Ks. Andrzej CPPS)

 

Ponie­dzia­łek 02.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Bogu­sław CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – Kon­fe­ren­cja I

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Filip CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – Kon­fe­ren­cja II

17.00 – Rekre­acja

18.00 – Nieszpory(Andrzej CPPS)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) Ks. Daniel CPPS

Wto­rek 03.05.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – Kon­fe­ren­cja I

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Bogu­sław CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – Kon­fe­ren­cja II

17.00 – Rekre­acja

18.00 – Nie­szpo­ry( Ks. Andrzej CPPS)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) ks. Daniel CPPS

 

Śro­da 04.05.2016.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia (Ks. Filip CPPS)

8.30 – Śnia­da­nie

9.30 – Kon­fe­ren­cja I

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Pro­win­cjał CPPS )

13.00 – Obiad

15.00 – Kon­fe­ren­cja II

- zakoń­cze­nie reko­lek­cji (oczy­wi­ście póź­niej też może być jakaś rekre­acja, wspól­ne nie­szpo­ry, itp., ale może też dać czas na róż­ne dys­ku­sje wśród ani­ma­to­rów)

 

Maj
5
czw
2016
Zebranie Krajowe WKC
Maj 5@00:00 – Maj 7@00:00
Maj
22
nie
2016
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi
Maj 22@09:00 – 09:00
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Pro­gram odpu­stu

Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi

22.05.2016 r.

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

9,30  Dro­ga Krwi Chry­stu­sa

10,15 – Występ chóru Jasnogórskiego Pueri Claromontani pod dyrekcją Jarosława Jasiury

11,00   Uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go WKC  homi­lia ks. A. Szy­mań­skie­go cpps , śpiew chór Pueri Cla­ro­mon­ta­ni

12,30 – 13,30  poczę­stu­nek przy stra­ga­nach i czas dla wspól­no­ty

13,30  —  Pro­gram arty­stycz­ny: pro­gram poetyc­ki Edward Prze­bie­racz, ewan­ge­li­za­cja przez świa­dec­twa , oraz kon­cert zespo­łu dzie­cię­ce­go „Mała Armia Jezu­sa”

15,00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we i bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­rzem Krwi Chry­stu­sa- zakoń­cze­nie Odpu­stu.

Cze
10
pt
2016
Skupienie w Swarzewie- Dom Misyjny św. Józefa
Cze 10@18:00 – Cze 12@09:30
Cze
17
pt
2016
Skupienie w Częstochowie- Dom Misyjny św. Wawrzyńca
Cze 17@18:00 – Cze 19@09:45
Skupienie w Ożarowie- Dom Misyjny św. Franciszka
Cze 17@18:00 – Cze 19@09:30

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

Ser­decz­nie Was Pozdra­wiam i zapra­szam do nasze­go Domu Misyj­ne­go w dniach 17–19.06.2016 r.  na dzień sku­pie­nia. Zapro­ście też wszyst­kich kan­dy­da­tów i zain­te­re­so­wa­nych naszą ducho­wo­ścią. Roz­po­czy­na­my jak zwy­kle kola­cją w pią­tek o godz. 18.00  a koń­czy­my obia­dem w nie­dzie­lę. Jest to sku­pie­nie koń­czą­ce nasz tego­rocz­ny rok for­ma­cyj­ny. War­to się zasta­no­wić i przy­go­to­wać for­mę zakoń­cze­nia.

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps

Cze
24
pt
2016
Skupienie w Łabuńkach — Dom Świętego Ducha
Cze 24@17:06 – Cze 26@11:06
Lip
3
nie
2016
Pielgrzymka na Święty Krzyż
Lip 3@09:30 – 00:00
Lip
4
pon
2016
Święto Dzieci -Swarzewo
Lip 4@17:32 – Lip 8@12:32