Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wydarzeniami:

Mar
9
pt
2018
Skupienie-Warsztaty liturgiczne-Ożarów Maz.
Mar 9@18:00 – Mar 11@10:00
Skupienie-Warsztaty liturgiczne-Ożarów Maz.

Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC

 Warsz­ta­ty litur­gicz­ne dla WKC;

Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa — Oża­rów Maz.
Warsz­ta­ty Śpie­wu i Litur­gii 09–11.03.2018 r.

Temat : „Nawró­ce­nie i Pojednanie”

Słowo Życia: Panie, ile razy mam przebaczać,”. (Mt 18, 21)

(Mt 5,16)

  Roz­wa­ża­nie wspól­ne w gru­pach (Mt 18, 21–35)

Pią­tek  09.03.18 r.

18.00 Kolacja

19.00  Msza św. w kaplicy

20.15 Kon­fe­ren­cja wstępna(aula)

21.00 Apel Jasnogórski

22.00 Cisza nocna !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Pokuty !

Sobo­ta 10.03.18 r. 

Cisza do  obiadu!

8.00 Jutrz­nia z komen­ta­rzem w kaplicy

8.45 śnia­da­nie (podział na grupy)

9.45-szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze skupienia-aula)

10.30 Kon­fe­ren­cja /Przyg. do Mszy św/aula.

11.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach (Mt 18, 21–35)

12.30 Msza świę­ta- kaplica

13.30 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpoczynek

 

 

16.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu i Radą Kra­jo­wą WKC-

16.00 – Warsztaty…

18.00 Nie­szpo­ry

18.30 — kolacja

19.30 – Warsztaty…

20.30 -22.00 Ado­ra­cja — kaplica

 - czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

Nie­dzie­la 11.03.18 r.

8.00 Msza św.

9.00 Śniadanie

-Spo­tka­nie ani­ma­to­rów ze szko­ły animatora

10.30 Warsztaty…

11.45 Przerwa

12.00 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków skupienia-aula

13.30 Obiad

- Zakoń­cze­nie dnia skupienia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG !

Mar
18
nie
2018
III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Mar 18@14:30 – 17:30

Program

  • 14.30 Dro­ga Krwi Chrystusa
  • 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i ciała
  • Po Mszy św. indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­mi Krwi Chrystusa

Zapra­sza­my do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Częstochowie

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Mar
21
śr
2018
Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Mar 21@19:00 – 22:00

Wspól­no­ta Przy­mie­rza Wojow­ni­ków zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spo­tka­nie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kro­czy Dro­gą Odważ­nych albo chciał­by na nią wejść.

Dro­ga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i duchowego.

Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Dro­gi Odważ­nych. Jest to miej­sce tyl­ko dla męż­czyzn. Na każ­dy dzień jest przy­go­to­wa­na cie­ka­wa treść, w zależ­no­ści od dnia jest to kon­fe­ren­cja, sło­wo, świa­dec­two, wywiad, inspi­ru­ją­ce fil­my. Wystar­czy tyl­ko kwa­drans dzien­nie, a sta­niesz się praw­dzi­wym naśla­dow­cą Chrystusa.

Spo­tka­nia dla męż­czyzn są raz w mie­sią­cu, zazwy­czaj w ostat­nie śro­dy mie­sią­ca. Zain­te­re­so­wa­ni spo­tka­nia­mi, są pro­sze­ni o wcze­śniej­sze zare­je­stro­wa­nie się na Dro­dze Odważ­nych: www.odwazni.pl

W pro­gra­mie:

  • 19.00 ado­ra­cja (moż­li­wość spowiedzi);
  • 19.30 kon­fe­ren­cja;
  • 20.00 Eucha­ry­stia w męskim gronie.
  • Bra­ter­skie spo­tka­nie integracyjne

Wię­cej infor­ma­cji u ks. Mar­ci­na Paw­lic­kie­go CPPS (odpo­wie­dzial­ne­go za męską gru­pę w Czę­sto­cho­wie) oraz na stro­nie www.odwazni.pl

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Mar
24
sob
2018
Odkryj swoje piękno z Rut @ Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
Mar 24@17:00 – 19:00

Zapra­sza­my kobie­ty na spo­tka­nie przy Sło­wie Bożym. Chce­my odkry­wać swo­je pięk­no, przy­glą­da­jąc się biblij­nej posta­ci Rut.

Ter­min: 24 mar­ca 2018, godz. 17:00

Miej­sce: Sio­stry Ado­ra­tor­ki Krwi Chrystusa
ul. Sej­mo­wa 4
Częstochowa

Kon­takt: 504757229

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Kwi
6
pt
2018
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @ 42-221 Częstochowa, Polska
Kwi 6@18:00 – Kwi 8@10:00
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚW @ 42-221 Częstochowa, Polska | Częstochowa | śląskie | Polska

06–08.04.2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chętnych
roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00
zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę ok. godz. 10:00

(Czę­sto­cho­wa, dom św. Wawrzyńca)

Skupienie w Swarzewie @
Kwi 6@18:00 – Kwi 8@10:00
Skupienie w Swarzewie @   | Swarzewo | pomorskie | Polska

20–22.04.2018 — Zmiana terminu skupienia
06–08.04.2018 — Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych – Swarzewo

roz­po­czę­cie w pią­tek o godz.18:00

zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po śnia­da­niu ok. godz. 10:00

Kwi
13
pt
2018
Skupienie dla animatorów w Łabuńkach
Kwi 13@18:00 – Kwi 15@10:00
Skupienie dla animatorów w Łabuńkach @ Łabuńki Pierwsze | lubelskie | Polska

13 — 15. 04. 2018 — sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów (die­ce­zjal­ni + parafialni)

w Łabuń­kach, Dom Świę­te­go Ducha

Kwi
21
sob
2018
Dzień skupienia w Łabuńkach dla wszystkich chętnych
Kwi 21@08:00 – 18:00
Dzień skupienia w Łabuńkach dla wszystkich chętnych @ Łabuńki Pierwsze | lubelskie | Polska

21.04.2018 — dzień sku­pie­nia dla wszystkich.

w Łabuń­kach, Dom Świę­te­go Ducha

Kwi
27
pt
2018
Rekolekcje Krajowe dla animatorów w Swarzewie
Kwi 27@18:00 – Kwi 30@11:00
Rekolekcje Krajowe dla animatorów w Swarzewie

27–30.04.2018 r  w Swarzewie

roz­po­czę­cie o godz. 18:00

Maj
1
wt
2018
Zebranie Krajowe w Swarzewie
Maj 1@15:00 – Maj 3@14:30
Zebranie Krajowe w Swarzewie
  • 01–03.05.2018 r. Zebra­nie Kra­jo­we WKC Dom św. Józe­fa Swarzewo