Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Lip
18
wt
2017
Rekolekcje dla rodzin @ Dom Rekolekcyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Lip 18@16:00 – Lip 23@09:00
 • Informacje o rekolekcjach rodzin (w skrócie):

  • Tre­ści: Tema­ty będą prak­tycz­ne — doty­czą­ce życia rodzin­ne­go i mał­żeń­skie­go. Szcze­gó­ły są jesz­cze w przy­go­to­wa­niu. Tema­ty będą opar­te w głów­nej mie­rze na dzie­łach i odkry­ciach dorad­cy mał­żeń­skie­go Gare­go Chap­ma­na, któ­re­go naj­słyn­niej­szą książ­ką jest Pięć języ­ków miło­ści (moż­na będzie odkryć swój język miło­ści przez dostęp do testów — nie będzie to jed­nak głów­ny temat — choć będzie­my sta­ra­li się coraz głę­biej odkry­wać przez co czu­je­my się kocha­ni w rodzi­nie i jak kochać sie­bie nawza­jem — jest to według mnie istot­ny cel reko­lek­cji). Inne jego książ­ki to na przy­kład: Sie­dem sekre­tów miło­ściPięć fila­rów rodzin­nej miło­ści, Sztu­ka oka­zy­wa­nia miło­ści dzie­ciom, Kochać zna­czy dzia­łać. W homi­liach będę zasad­ni­czo opie­rał się na Piśmie Świę­tym. W naszym Koście­le prze­ży­wa­my Rok pod hasłem: „Idź­cie i gło­ście”, więc z pew­no­ścią nawią­żę rów­nież do tej tema­ty­ki i roz­wa­ży­my jak moż­na to reali­zo­wać w naszych rodzin­nych i zawo­do­wych realiach życio­wych. Rok 2017 to rów­nież rok stu­le­cia obja­wień w Fati­mie dla­te­go poru­szę biblij­ny temat nawró­ce­nia, poku­ty, oraz temat modli­twy różań­co­wej jako roz­wa­ża­nia tajem­nic życia Chry­stu­sa i Maryi oraz inne tema­ty — szcze­gól­nie tre­ści aktu­al­ne w codzien­nym życiu rodzin­nym…
  • Zapra­sza­my rodzi­ny, któ­re pra­gną przy­je­chać po raz pierw­szy i tych, któ­rzy już byli w poprzed­nich latach na reko­lek­cjach. Mogą być pew­ne powtó­rze­nia istot­nych tre­ści z poprzed­nich lat jed­nak będę się sta­rał przy­go­to­wać rów­nież spo­ro nowych tre­ści.
  • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dzieć­mi, 2) dla par narze­czo­nych, któ­rzy zamie­rza­ją wkrót­ce zawrzeć ślub
  • I ter­min: 18–23 lip­ca 2017 (jesz­cze są wol­ne miej­sca!)
  • pro­wa­dzą­cy: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS
  • koszt (mini­mal­na ofia­ra) za cały pobyt — zakwa­te­ro­wa­nie z wyży­wie­niem /uległa deli­kat­nej zmia­nie w sto­sun­ku do poprzed­nich lat/: 250 zł — od oso­by doro­słej; 150 zł — dziec­ko od 6 do 12 lat; dzie­ci do 6 lat — za dar­mo! 🙂 Koszt obej­mu­je zakwa­te­ro­wa­nie w domu reko­lek­cyj­nym w skrom­nym poko­ju z łazien­ką, pod­sta­wo­we wyży­wie­nie przez czas reko­lek­cji: śnia­da­nie, obiad, kola­cja (bez dese­rów).

Na reko­lek­cjach dla rodzin zapewniamy:

wiadomości telewizyjne

 • opie­kę nad dzieć­mi pod­czas spo­tkań dla mał­żon­ków
 • opie­kę ducho­wą Księ­ży Misjo­na­rzy

 • opie­kę ani­ma­to­rów

 • noc­leg wraz z peł­nym wyży­wie­niem

 • codzien­ną Mszę św., modli­twę rano i wie­czo­rem, pra­cę w gru­pach

 • atmos­ferę rado­ści i sza­cun­ku

 • zaba­wy i kon­kursy rodzin­ne

 • pogod­ne wie­czory

Zapoznaj się ze szczegółami rekolekcji dla rodzin w lipcu.

Zapi­sy na reko­lek­cje przyj­mu­je­my tele­fo­nicz­nie lub przez for­mu­larz reje­stra­cyj­ny na reko­lek­cje rodzin w lip­cu.

W tym roku rów­nież II tura w dniach 15–20 sierp­nia 2017 pro­wa­dzo­na przez ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go, CPPS: Przejdź do reko­lek­cji dla rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą (pro­wa­dzi ks. Bogu­sław)

Dom reko­­le­k­cy­j­no-for­ma­­cy­j­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiecki
tel.: (22) 722 12 57
e-mail: oza­row [tzw. mał­pa] cpps.pl

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js

Lip
21
pt
2017
Rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej
Lip 21@11:32 – Lip 23@12:32
Sie
16
śr
2017
Rekolekcje Lectio Divina — Bolesławiec @ Adoratorki Krwi Chrystusa
Sie 16 – Sie 24 całodniowy

Reko­lek­cje LECTIO DIVINA są opar­te na modli­twie sło­wem Bożym. Ich celem jest dopro­wa­dze­nie uczest­ni­ka do oso­bi­ste­go spo­tka­nia z Chry­stu­sem, któ­ry jest żywym Sło­wem Bożym. Podej­mu­jąc reko­lek­cyj­ną dro­gę uczest­nik sta­je się uczniem Jezu­sa, któ­ry w Nie­go się wpa­tru­je i pró­bu­je iść za Nim, by przy­jąć Jego spo­sób życia.

Ter­min i miej­sce: 16 – 24 sierp­nia 2017 – Bole­sła­wiec, Cen­trum Ducho­wo­ści im. Św. Marii De Mat­tias

Reko­lek­cje LECTIO DIVINA nie są tyl­ko poboż­ną prak­ty­ką, są ucze­niem się nowe­go sty­lu życia, by coraz bar­dziej sta­wać się uczniem Jezu­sa, co ozna­cza przyj­mo­wa­nie Jego spo­so­bu życia, myśle­nia, Jego wraż­li­wo­ści i Jego pragnień.Atmosfera peł­ne­go mil­cze­nia, kon­fe­ren­cje i spo­tka­nie z oso­bą towa­rzy­szą­cą w reko­lek­cjach poma­ga­ją uczest­ni­kom oso­bi­ście spo­ty­kać się ze sło­wem Bożym w czte­rech waż­nych momen­tach modli­twy pod­czas dni reko­lek­cyj­nych.

Są to: lec­tio (czy­ta­nie), medi­ta­tio (medy­ta­cja), ora­tio (modli­twa) i con­tem­pla­tio (kon­tem­pla­cja). Ta prak­ty­ka modli­twy i reko­lek­cji LECTIO DIVINA nie wyklu­cza niko­go, jest skie­ro­wa­na do wszyst­kich wie­rzą­cych, któ­rzy pra­gną głę­biej prze­ży­wać swo­ją rela­cję z Bogiem i Jego Sło­wem.

Zgło­sze­nia na reko­lek­cje moż­na prze­sy­łać pocz­tą tra­dy­cyj­ną, elek­tro­nicz­ną lub tele­fo­nicz­nie:

Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa
ul. Zgo­rze­lec­ka 27
59–700 BOLESŁAWIEC
tel. 887 978 491
rekolekcje@adoratorki.pl

For­mu­larz zgło­sze­nia do pobra­nia na stro­nie Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chry­stu­sa

Sie
17
czw
2017
IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sie 17@16:00 – Sie 20@13:00

Zapra­sza­my na IX Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych, w tym roku tema­tem jest: „Dwie cało­ści ku jed­no­ści”.

Najważniejsze informacje dot. spotkania:

 • Ter­min: 17–20 sierp­nia 2017 r.
 • Miej­sce: Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie, ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpi­tal Par­kit­ka. Na przy­stanku Wro­sław­ska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie mło­dych
 • koszt: 60zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namio­ty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spo­tka­nia
 • zapi­sy: for­mu­larz reje­stra­cyj­ny (obo­wiąz­ko­wa reje­stra­cja uczest­ni­ków on-line)

Zaproszeni goście:

 • Kon­cert: Muode Koty
 • ks. Józef Godlew­ski CPPS
 • Przy­mie­rze Wojow­ni­ków: Michał Pie­ka­ra, Mariusz Mar­cin­kow­ski
 • Sta­cja 7, Judy­ta Syrek

Jak co roku pod­czas KDMów prze­wi­dzia­ne są róż­ne­go rodza­ju warsz­ta­ty. Szcze­gó­ły wkrót­ce.…

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Sie
25
pt
2017
Wykład otwarty: FORUM HAGIO-TERAPEUTYCZNE
Sie 25@20:00 – 21:00

Wykład otwar­ty: FORUM HAGIOTERAPEUTYCZNE

CZŁOWIEKU, POZNAJ SAMEGO SIEBIE

16.09.2017 godz. 19.30 – 21.00

popro­wa­dzi prof. Ivi­ca Lulić, kate­che­ta i prze­wod­ni­czą­cy wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo.

 Zgło­sze­nia na wykład: kon­takt: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. wię­cej info. na www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny; tel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +723 215 576; e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

ter­min zgło­sze­nia do 10.09.2017 r. oraz dobro­wol­na ofia­ra za wykład w dniu 16.09.17 od osób z zewnątrz.

Zapra­sza­my szcze­gól­nie przed­sta­wi­cie­li edu­ka­cji, służ­by zdro­wia, stu­den­tów, oraz człon­ków ruchów kościel­nych itp.

Pod­czas wykła­du będzie­my oma­wiać pod­sta­wo­we i fun­da­men­tal­ne pyta­nia, np.: Czym jest duch i co jest przed­mio­tem bada­nia antro­po­lo­gii.

Nauka nie zna odpo­wie­dzi na to pyta­nie, ponie­waż nauka ma natu­rę mate­ria­li­stycz­ną, sta­ła się przy­ro­do­znaw­stwem. Obser­wu­je­my brak nauki huma­ni­stycz­nej, któ­ra zaj­mo­wa­ła­by się duchem, sen­sem życia, pyta­niem kim jest czło­wiek? Czło­wiek to oso­ba. Jest to poziom antro­po­lo­gicz­ny. Czło­wiek ma sumie­nie, życie, wol­ność, świa­do­mość, inte­lekt, pamięć i emo­cje. Jest to struk­tu­ra duszy ducho­wej.

Kie­dy czło­wiek zacho­ru­je na pozio­mie swo­jej struk­tu­ry fundamentalnej,czyli na pozio­mie duszy ducho­wej nikt go nie leczy, ponie­waż na tym pozio­mie pra­wie że nie zna­my czło­wie­ka.

Hagio­the­ra­pa to meto­da, któ­ra zaj­mu­je się antro­po­lo­gicz­nym pozio­mem czło­wie­ka, ujaw­nia przy­czy­ny i leczy jej kon­se­kwen­cje. Nie zaj­mu­je się wymia­rem bio­lo­gicz­nym ani psy­cho­lo­gicz­nym duszy, ale ści­śle antro­po­lo­gicz­nym, któ­ry leczy meto­dą hagio­the­ra­peu­tycz­ną. Pomo­cą w zro­zu­mie­niu tema­tu jest lite­ra­tu­ra mówia­ca o Zało­ży­cie­lu i tre­ści hagio­the­ra­pii: „HAGIOTERAPIA W SPOTKANIU Z CZŁOWIEKIEM“ lub „ANTROPOLOGIA HAGIOTERAPEUTYCZNA”.

                                                                                 (prof. Ivica Lulić)

Sie
27
nie
2017
Rekolekcje wakacyjne w Częstochowie Dom św. Kaspra @ Dom św. Kaspra
Sie 27@18:00 – Sie 31@11:00

27–31.08.2017 — reko­lek­cje waka­cyj­ne dla ani­ma­to­rów,  człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)
koszt Reko­lek­cji w ter­mi­nie 27–31.08.2017r.:

 • pok. 1 oso­bo­wy + wyży­wie­nie (od kola­cji 27.08. do śnia­da­nia 31.08.)-325 zł
 • pok. 2–3 oso­bo­wy + wyżywienie(od kola­cji 27.08. do śnia­da­nia 31.08.) : 225 zł
noc­leg : 25 zł (pok.2 i 3os.) lub 35 zł (pok.1 os.), śnia­da­nie i kola­cja- po 10 zł, obiad 15 zł
Reko­lek­cje week­en­do­we: bez wzglę­du na rodzaj poko­ju : 105 zł. (noc­leg : 25 zł, śnia­da­nie i kola­cja- po 10 zł, obiad 15 zł) -od kola­cji w pią­tek do śnia­da­nia w nie­dzie­lę.

Wrz
8
pt
2017
Rekolekcje o duchowości Krwi Chrystusa -Ożarów Maz. @ Ożarów Maz
Wrz 8@18:00 – Wrz 10@11:00

Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa   08–10.09.2017 r. Dom Misyj­ny Oża­rów Maz.

Św. Kasper powta­rzał swo­im misjo­na­rzom sło­wa Fili­pa Neri: „Uwa­żaj­cie, aby przy posia­da­niu rze­czy nie zabra­kło wam ducha!” (M. Spi­nel­li, Życie Kaspra del Bufa­lo, bez odwra­ca­nia się wstecz, Wro­cław 1999 s. 157).

3 dni z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa, czas mil­cze­nia i wyci­sze­nia, szu­ka­nia Woli Bożej, czas modli­twy i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­mów ducho­wych, oraz Sakra­men­tu Poku­ty.

Temat: Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa według Św. Kaspra ciąg dal­szy
Ter­min: 08–10.09.2017 r. Roz­po­czy­na­my kola­cją o godz. 18.00 i koń­czy­my śnia­da­niem ok godz. 11.00.
Gdzie: Dom Misyj­ny ul. Zamoy­skie­go 19 w Oża­ro­wie Maz.
Pro­wa­dzą­cy: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa
Ofia­ra: 14o zł. w razie pro­ble­mów do uzgod­nie­nia
Zgło­sze­nia: Fur­ta, Pani Ber­na­de­ta Tel. 22 722 12 57

Rekolekcje o duchowości Krwi Chrystusa  —  08–10.09.2017 r.                                                                                       Plan:
Słowo Życia: W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko” (1 Kor 1,5)

Pią­tek 08.09.2017 r. (Roz­po­czę­cie reko­lek­cji)

18.00 Eucha­ry­stia- kapli­ca

19.00 Kola­cja

20.00 Kon­fe­ren­cja wstęp­na

21.00 Apel Jasno­gór­ski- roz­po­czę­cie mil­cze­nia- Silen­tium Sacrum!!!

-Ado­ra­cja  Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy

22.00 zakoń­cze­nie Ado­ra­cji

Sobo­ta 09.09.2017 r. (Dzień Pokut­ny)

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrz­nia

8.30 Śnia­da­nie

9.15 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów

10.00 Kon­fe­ren­cja I

10.45 Modli­twa oso­bi­sta w kapli­cy

11.00–12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.

12.15 Przy­go­to­wa­nie do Mszy św.

12.30 Eucha­ry­stia ( kapli­ca)

13.30 Obiad — dyżur w kuch­ni

( czas na spa­ce­ry i odpo­czy­nek)

16.00 Kon­fe­ren­cja II

 1. 45 prze­rwa

17.15 Godzi­na Pytań

18.30  Kola­cja

19.15 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa przy kaplicz­kach

21.00 Apel Jasno­gór­ski

-Ado­ra­cja  Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy

22.00 zakoń­cze­nie Ado­ra­cji — Cisza Noc­na !!

Nie­dzie­la 10.09.2017r.(Zakoń­cze­nie Reko­lek­cji)

7.30 Pobud­ka

8.00 Modli­twa poran­na- jutrz­nia

8.30 Śnia­da­nie

9.15 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów

10.00 Kon­fe­ren­cja III

11.30 Wspól­ne spo­tka­nie w auli (Wymia­na doświad­czeń)

13.00 Obiad

Zakoń­cze­nie Reko­lek­cji- zakoń­cze­nie mil­cze­nia- Silen­tium Sacrum!!!

Wszy­scy Ani­ma­to­rzy tak­że muzycz­ni są zapro­sze­ni każ­de­go dnia po śnia­da­niu na spo­tka­nie do ks. Pro­wa­dzą­ce­go reko­lek­cje. Ser­decz­ne Dzię­ki !!!

Przy­go­to­wa­nie Litur­gii: Ani­ma­to­rzy WKC (…)                                                        AMDG!

Reko­lek­cje mają cha­rak­ter zamknię­ty, nie będą wpusz­cza­ne oso­by któ­re nie zapi­sa­ły się na reko­lek­cje.
Jeże­li ktoś chciał­by bar­dzo uczest­ni­czyć w reko­lek­cjach, a nie miał fun­du­szy na ofia­rę to pro­szę o kon­takt z ks. Bogu­sła­wem cpps

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:
Kon­to: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny
Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa
Kon­to ban­kowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202
 z dopi­skiem “ofia­ra Rek. ducho­wość”          AMDG !

Wrz
15
pt
2017
Uzdrowienie ciała przez uzdrowienie duszy- Hagioterapia
Wrz 15@17:49 – Wrz 17@14:00
Rekolekcje z Hagio-terapią — Ożarów Maz
Wrz 15@18:00 – Wrz 17@13:30

 Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje z  hagio­te­ra­pią WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. W imie­niu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa Ks. Bogu­sław cpps

15–17.09.2017 r.

Reko­lek­cje z Hagio-tera­pią

Na temat: CHRZEŚCIJANINIE, POZNAJ SWOJĄ GODNOŚĆ

W tym: Wykład otwar­ty: FORUM HAGIOTERAPEUTYCZNE

CZŁOWIEKU, POZNAJ SAMEGO SIEBIE

16.09.2017 godz. 19.30 – 21.00

Popro­wa­dzi: Ivi­ca Lulić, kate­che­ta i prze­wod­ni­czą­cy wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo[1] z Zagrze­bia, Chor­wa­cja. 

UWAGA !

Przy zgła­sza­niu na reko­lek­cje pro­si­my o poda­nie: Imie­nia, nazwi­ska, miej­sco­wo­ści, nume­ru tele­fo­nu, ilo­ści osób, oraz zawo­du! kon­takt: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. wię­cej info. na www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny
tel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +723 215 576

e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

ter­min zgło­sze­nia do 10.09.2017 r. ofia­ra 160 zł. od oso­by, ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem 110 zł. oraz dobro­wol­na ofia­ra za wykład w dniu 16.09.17 od osób z zewnątrz.

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:

Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem „ofia­ra na (…)”                                 


[1] Wspól­no­tę MODLITWA I SŁOWO cechu­ją dwa cha­ry­zma­ty, dwa zada­nia. Pierw­szym zada­niem jest nowa ewan­ge­li­za­cja, a dru­gim hagio­the­ra­pia.

Nowa ewan­ge­li­za­cja to nie to samo co ewan­ge­li­za­cja. Nowa ewan­ge­li­za­cja ozna­cza takie zada­nie, któ­re pole­ga na wspie­ra­niu chrze­ści­jan w dro­dze docho­dze­nia do  doświad­cze­nia wła­snej wia­ry by mogli tą wia­rą świad­czyć, że Bóg istnieje.Nie moze świad­czyc o Bogu oso­ba, któ­ra nigdy Go nie spo­tka­ła, lub tyl­ko o Nim czy­ta­ła w jakiejś książ­ce lub w Piśmie Świę­tym. Czło­wiek jest w sta­nie świad­czyć o bogu tyl­ko wte­dy, jeśli z Bogiem oso­bi­ście się spo­tkał w swo­im duchu. Temu wła­śnie celo­wi słu­ży nowa ewan­ge­li­za­cja. Reko­lek­cje słu­żą do tego by Kościół mógł dawać świa­dec­two świa­tu, iż Bóg jest z nami i że On nas kocha.          


Reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne i Hagio-tera­pia

15–17.09.2017 r.

TEMAT: CHRZEŚCIJANINIE, POZNAJ SWOJĄ GODNOŚĆ 

Reko­lek­cje i for­mum dys­ku­syj­ne popro­wa­dzi prof. Ivi­ca Lulić, kate­che­ta  i prze­wod­ni­czą­cy wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo.

Plan:

PIĄTEK:

15.00–16.45 Fur­ta, zakwa­te­ro­wa­nie

17.00 CO ZNACZY EWANGELIZOWAĆ I DLACZEGO NOWA EWANGELIZACJA?

18.00 Kola­cja

-zmy­wa­nie naczyń

19.00 PODSTAWOWE PYTANIA EGZYSTENCJALNE

20.15 Czas na zada­wa­nie pytań..

20.30 Eucha­ry­stia-kapli­ca I pię­tro

22.00 Modli­twa na zakoń­cze­nie (Ado­ra­cja w ciszy) !

Oka­zja do rozmów/spowiedzi: Pro­wa­dzą­cy, kapla­ni…

23.00 Cisza noc­na!!

Pod­czas Ado­ra­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, oraz roz­mów z pro­wa­dza­cym i kapła­na­mi. Pod­czas trwa­nia reko­lek­cji. Moż­li­wość roz­mo­wy z pro­wa­dza­cym.

SOBOTA — RANO:

7.00 Pobud­ka

7.30 Medy­ta­cja w kapli­cy.

8.00 Śnia­da­nie

-zmy­wa­nie naczyń

09.00 — 10.30         GRZECH – egzi­sten­ci­jal­nie i biblij­nie

JEZUS CHRYSTUS JAKO BÓG I CZŁOWIEK

DUCH ŚWIĘTY

10.30 — 11.00          PRZERWA

11.00 — 12.30          NAWRÓCENIE, WIARA, MODLITWA

12.45                           Msza św.

13.45                           Obiad -zmy­wa­nie naczyń

SOBOTA POPOŁUDNIE:

16.00 — 18.30         PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NAWRÓCENIA

 1. Decy­zja za Jezu­sem Chry­stu­sem
 2. Spo­wiedź
 3. Modli­twa wyzwol­nia
 4. Modli­twa o ule­cze­nie wewnętrz­ne

18.30 - Kola­cja
-zmy­wa­nie naczyń

19.30 – 21.00        FORUM HAGIOTERAPEUTYCZNE — CZŁOWIEKU, POZNAJ SAMEGO SIEBIE

21.30 Modli­twa na zakoń­cze­nie (Ado­ra­cja w ciszy) !

Oka­zja do rozmów/spowiedzi: Pro­wa­dzą­cy, kapla­ni…

23.00 Cisza noc­na!!

NIEDZIELA — RANO

7.00 Pobud­ka

7.30 Medy­ta­cja w kapli­cy.

8.00 Śnia­da­nie-zmy­wa­nie naczyń

09.00 — 10.30         DUCH ŚWIĘTY W PRZYRODZIE

DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE

10.30 — 11.00          PRZERWA

11.00 — 12.30          KOŚCIÓŁ — CZYM JEST KOŚCIÓŁ?

CZYM SĄ SAKRAMENTY INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ?

CZYM SĄ DARY DUCHA ŚWIĘTEGO?

CZYM JEST SŁUŻBA I CZYM SĄ CNOTY?

AKCEPTACJA MOCY SAKRAMENTÓW POPRZEZ    ODNAWIANIE SAKRAMENTU

12.45    Msza św.

13.45    Obiad
-zmy­wa­nie naczyń

Zakoń­cze­nie reko­lek­cji       AMDG!


Przy­po­mnie­nie dzi­siej­sze­mu czło­wie­ko­wi, że posia­da duszę ducho­wą, w któ­rej szcze­gól­nie obec­ny jest Bóg. I spo­ty­ka­nie się z Tym wła­śnie Trój­je­dy­nym Bogiem może dopro­wa­dzić do uzdro­wie­nia czło­wie­ka. Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje z  hagio­te­ra­pią WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. W imie­niu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa Ks. Bogu­sław cpps

Uzdro­wie­nie cia­ła przez uzdro­wie­nie duszy

Wspol­no­ta „Moli­tva i riječ”(Modli­twa i Sło­wo) z Zagrze­bia, Chor­wa­cja będzie pro­wa­dzi­ła reko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyj­ne z ele­men­ta­mi hagio­te­ra­pii w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz.  w ter­mi­nie: 

15–17.09.2017 r.

Zapra­sza­my szcze­gól­nie przed­sta­wi­cie­li edu­ka­cji, służ­by zdro­wia, stu­den­tów, oraz człon­ków ruchów kościel­nych itp.

 

 

Wrz
22
pt
2017
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Ożarowie Maz @ ul. Zamoyskiego
Wrz 22@18:00 – Wrz 24@11:24

22–24.09.2017 — Reko­lek­cje weekendowe/skupienie w Oża­ro­wie Maz