Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Wrz
11
pt
2020
Rekolekcje weekendowe/skupienie Częstochowa DŚW @ Częstochowa DŚW
Wrz 11@18:00 – Wrz 13@10:00

11–13.09.2020 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — Dom św. Waw­rzyń­ca, Czę­sto­cho­wa

Dom św. Waw­rzyń­ca na tere­nie Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa
Wrz
18
pt
2020
Skupienie w Ożarowie Maz @ Ożarów Maz.
Wrz 18@18:00 – Wrz 20@13:00

18–20.09.2020 — Sku­pie­nie WKC

Paź
23
pt
2020
Rekolekcje weekendowe (skupienie)-Częstochowie DŚK @ Częstochowa DŚK
Paź 23@18:00 – Paź 25@10:00

23–25.10.2020 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) — dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa