Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Lut
10
pt
2017
Rek. weekendowe w Częstochowie
Lut 10@18:00 – Lut 12@10:00
Lut
17
pt
2017
Rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej
Lut 17@00:00 – Lut 19@00:00
Lut
20
pon
2017
Rekolekcje dla młodzieży w Ożarowie Mazowieckim
Lut 20@00:00 – Lut 25@00:00
Lut
24
pt
2017
Rek. weekendowe w Swarzewie
Lut 24@18:00 – Lut 26@10:00
Mar
3
pt
2017
Rek. weekendowe w Ożarowie Maz
Mar 3@18:00 – Mar 5@10:00
Mar
4
sob
2017
Bać się ducha? (z cyklu tematów p.t Przepoczwarzenie) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Mar 4@18:30 – 19:30

Czło­wiek jest isto­tą cie­le­sno-psy­chicz­no-ducho­wą. Posza­no­wa­nie każ­dej z tych sfer jest warun­kiem ludz­kie­go zdro­wia, speł­nie­nia i szczę­ścia. Współ­cze­sna nauka odkry­wa zna­cze­nie sfe­ry ducho­wej w czło­wie­ku. Spo­tka­nie zaty­tu­ło­wa­ne „Bać się ducha?” pra­gnie przy­bli­żyć te odkry­cia, wyja­śnia­jąc rów­nież poję­cie „ducha” w ogó­le.

Zapra­sza­my  4 mar­ca 2017, na godz. 18.30. Pro­wa­dzi spo­tka­nie ks. Józef Godlew­ski CPPS

Miej­sce: Aula w domu św. Waw­rzyń­ca przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Mar
10
pt
2017
Żyć duchowością Krwi Chrystusa” — rekolekcje wielkopostne 2017 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Mar 10@17:30 – Mar 12@12:30
„Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa”
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE WEEKENDOWE 10–12.03.2017
(w poprzed­nim wpi­sie, w poda­nym ter­mi­nie była poda­na błęd­na infor­ma­cja co do tema­tu reko­lek­cji. Było napi­sa­ne że jest to Kurs Ducho­wo­ści „Dotyk Krwi” — prze­pra­sza­my za pomył­kę)
Jak doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chry­stu­sa, odkryć jej war­tość w sobie, swo­im życiu i pozwo­lić jej się dotknąć? Jak otwo­rzyć swo­je ser­ce na jej oczysz­cza­ją­cą i pojed­naw­czą moc i mieć w niej swój udział?
Jeśli masz pra­gnie­nie, aby prze­żyć doświad­cze­nie mocy i dzia­ła­nia Boga, któ­ry daje życie przez swo­ją Naj­droż­szą Krew zapra­sza­my Cię na wiel­ko­post­ne reko­lek­cje week­en­do­we „Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa”.
Przez kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa, pra­cę w gru­pach i wspól­ne prze­ży­wa­nie Eucha­ry­stii będzie­my mogli na nowo odno­wić w nas cha­ry­zmat, któ­ry otrzy­ma­li­śmy jako człon­ko­wie wiel­kiej Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa.
Nie musisz jed­nak nale­żeć do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa czy Sto­wa­rzy­sze­nia, aby móc wziąć udział w reko­lek­cjach.
Reko­lek­cje prze­zna­czo­ne są dla wszyst­kich, któ­rzy chcą się pod­dać oży­wia­ją­cej mocy Krwi Chry­stu­sa, aby żyć obfi­ciej.
  • Reko­lek­cje zaczy­na­my w pią­tek 10 mar­ca 2017 roku, w pięk­nej sce­ne­rii Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Domu św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie, o godzi­nie 18.00 (o godz. 17.30 Mszą św). Koń­czy­my w nie­dzie­lę 12 mar­ca obia­dem o godzi­nie 13.00. War­to zabrać ze sobą Pismo Świę­te oraz notat­nik.
  • Koszt udzia­łu: 110 zł.
  • Zgło­sze­nia  pod nr tel. 34 362 08 00 i na adres e-mailo­wy sw.wawrzyniec@cpps.pl .

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Żyć duchowością Krwi Chrystusa” – rekolekcje wielkopostne 2017
Mar 10@18:00 – Mar 12@13:00
„Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa”
WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE WEEKENDOWE 10–12.03.2017
(w poprzed­nim wpi­sie, w poda­nym ter­mi­nie była poda­na błęd­na infor­ma­cja co do tema­tu reko­lek­cji. Było napi­sa­ne że jest to Kurs Ducho­wo­ści „Dotyk Krwi” – prze­pra­sza­my za pomył­kę)
Jak doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chry­stu­sa, odkryć jej war­tość w sobie, swo­im życiu i pozwo­lić jej się dotknąć? Jak otwo­rzyć swo­je ser­ce na jej oczysz­cza­ją­cą i pojed­naw­czą moc i mieć w niej swój udział?
Jeśli masz pra­gnie­nie, aby prze­żyć doświad­cze­nie mocy i dzia­ła­nia Boga, któ­ry daje życie przez swo­ją Naj­droż­szą Krew zapra­sza­my Cię na wiel­ko­post­ne reko­lek­cje week­en­do­we „Żyć ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa”.
Przez kon­fe­ren­cje, świa­dec­twa, pra­cę w gru­pach i wspól­ne prze­ży­wa­nie Eucha­ry­stii będzie­my mogli na nowo odno­wić w nas cha­ry­zmat, któ­ry otrzy­ma­li­śmy jako człon­ko­wie wiel­kiej Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa.
Nie musisz jed­nak nale­żeć do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa czy Sto­wa­rzy­sze­nia, aby móc wziąć udział w reko­lek­cjach.
Reko­lek­cje prze­zna­czo­ne są dla wszyst­kich, któ­rzy chcą się pod­dać oży­wia­ją­cej mocy Krwi Chry­stu­sa, aby żyć obfi­ciej.
  • Reko­lek­cje zaczy­na­my w pią­tek 10 mar­ca 2017 roku, w pięk­nej sce­ne­rii Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Domu św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie, o godzi­nie 18.00. Koń­czy­my w nie­dzie­lę 12 mar­ca obia­dem o godzi­nie 13.00. War­to zabrać ze sobą Pismo Świę­te oraz notat­nik.
  • Koszt udzia­łu: 110 zł.
  • Zgło­sze­nia do 3 mar­ca pod nr tel. 34 362 08 00 i na adres e-mailo­­wy sw.wawrzyniec@cpps.pl .

Bookmark and Sharehttp://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js