Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

nie pon wt śr czw pt sob
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rekolekcje weekendowe (skupienie) w Częstochowie DŚK 18:00
rekolekcje weekendowe (skupienie) w Częstochowie DŚK @ Częstochowa
Lis 9@18:00 – Lis 11@10:00
rekolekcje weekendowe (skupienie) w Częstochowie DŚK @ Częstochowa   | Częstochowa | śląskie | Polska
09–11.11.2018 - reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra) Roz­po­czę­cie w pią­tek kola­cją o godz. 18;00 Zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę Mszą św. i śnia­da­niem o godz. ok.10:00
10
11
12
13
14
15
16
Dni skupienia w Łabuńkach 18:00
Dni skupienia w Łabuńkach @ Łabuńki
Lis 16@18:00 – Lis 18@10:00
Dni skupienia w Łabuńkach @ Łabuńki | Łabunie | lubelskie | Polska
16–18.11.2018- sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów …
17
18
III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa 14:30
III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Lis 18@14:30 – 17:30
Program 14.30 Dro­ga Krwi Chry­stu­sa 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła Po Mszy św. moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go odda­nia się Prze­naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa oraz indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwia­mi Krwi Chry­stu­sa Zapra­sza­my[...]
19
Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 18:00
Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC @ 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska
Lis 19@18:00 – Lis 22@14:00
Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC @ 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska
Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC 19–22.11.2018 r. Dro­dzy Księ­ża Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Dusz­pa­ster­skich ! Jako odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce chciał­bym zachę­cić szcze­gól­nie Księ­ży Opie­ku­nów naszej Wspól­no­ty w para­fiach w Pol­sce do[...]
20
21
22
23
Dni skupienia w Ożarowie Maz. dla Członków i Sympatyków WKC 17:15
Dni skupienia w Ożarowie Maz. dla Członków i Sympatyków WKC @ ul. Zamoyskiego 19
Lis 23@17:15 – Lis 25@10:45
Dni skupienia w Ożarowie Maz. dla Członków i Sympatyków WKC @ ul. Zamoyskiego 19 | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | Polska
23 — 25. 11. 2018r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC Dom w Oża­ro­wie Maz.    ul. Zamoy­skie­go 19,   05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki tel. 22 722 12 57 tel.:(22) 722 12 57 tel.  
Dni skupienia dla Członków i Sympatyków WKC 18:00
Dni skupienia dla Członków i Sympatyków WKC
Lis 23@18:00 – Lis 25@10:00
Dni skupienia dla Członków i Sympatyków WKC
23 — 25. 11. 2018r. – Dni sku­pie­nia dla Człon­ków i Sym­pa­ty­ków WKC http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js
24
25
26
27
28
29
30