Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naj­bliż­szy­mi wyda­rze­nia­mi:

Mar
11
sob
2017
Ile waży dusza? (z cyklu tematów p.t Przepoczwarzenie) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Mar 11@18:30 – 19:30

Prze­po­czwa­rze­nie” — cykl spo­tkań na Wiel­ki Post

 • Temat: Ile waży dusza? — ks. Józef Godlew­ski CPPS
 • Ter­min: 11 mar­ca, godz. 18.30
 • Miej­sce: Aula w domu św. Waw­rzyń­ca przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Mar
25
sob
2017
Bóg jest jedynym Ojcem (z cyklu tematów p.t Przepoczwarzenie) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Mar 25@18:30 – 19:30

Prze­po­czwa­rze­nie” — cykl spo­tkań na Wiel­ki Post

 • Temat: Bóg jest jedy­nym Ojcem — ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
 • Ter­min: 25 mar­ca, godz. 18.30
 • Miej­sce: Aula w domu św. Waw­rzyń­ca przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Kwi
1
sob
2017
Fenomen człowieka (z cyklu tematów p.t Przepoczwarzenie) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Kwi 1@18:30 – 19:30

Prze­po­czwa­rze­nie” — cykl spo­tkań na Wiel­ki Post

 • Temat: Feno­men czło­wie­ka — lek. med. Mar­cel Palic­ki
 • Ter­min: 1 kwiet­nia, godz. 18.30
 • Miej­sce: Aula w domu św. Waw­rzyń­ca przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Kwi
8
sob
2017
Miłość do siebie i bliźnich (z cyklu tematów p.t Przepoczwarzenie) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Kwi 8@18:30 – 19:30

Prze­po­czwa­rze­nie” — cykl spo­tkań na Wiel­ki Post

 • Temat: Miłość do sie­bie i bliź­nich — dr Ewa Nie­ro­ba, psy­cho­log
 • Ter­min: 8 kwiet­nia, godz. 18.30
 • Miej­sce: Aula w domu św. Waw­rzyń­ca przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Kwi
16
nie
2017
Odwołana w kwietniu 2017 r. — III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Kwi 16@14:30 – 17:30

Ze wzglę­du na Wiel­ka­noc nie będzie tzw. III Nie­dzie­li w kwiet­niu (2017r.).

Rów­nież w maju (ze wzglę­du na odpust) oraz w czerw­cu (ze wzglę­du na odpust) nie będzie tzw. III Nie­dzie­li.

Zapra­sza­my w lip­cu na III Nie­dzie­lę.

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Maj
21
nie
2017
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (2017 r.) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Maj 21@09:15 – 15:45

Zapra­sza­my na odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

Temat: „Wy jeste­ście solą zie­mi. Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta.” (Por. Mt 5,13–14)

Pro­gram:

 • 9:15 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa (Mode­ra­tor WKC Pod­re­gion Zamoy­ski)
 • 10:15 – Ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, świa­dec­two.
 • 10.30 – Kon­cert Kwar­tet Jasno­gór­ski
 • 11:00 – Msza świę­ta, homi­lia Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC, śpiew pie­śni: Kwar­tet Jasno­gór­ski
 • 12:30 – Poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nie we wspól­no­cie
 • 14:00 – Kon­cert zespo­łu WKC Mło­dych z War­sza­wy
 • 15:00 – Nabo­żeń­stwo Majo­we

Ser­decz­nie Zapra­sza­my Rada Kra­jo­wa Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa!
AMDG !

 

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Cze
25
nie
2017
Odpust Krwi Chrystusa (2017 r.) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Cze 25@11:00 – 15:30

Zapra­sza­my na odpust Krwi Chry­stu­sa, 25 czerw­ca 2017 r. do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Pro­gram

 • 11.00 — Msza św. odpu­sto­wa,
  spra­wo­wa­na przez J.E. ks. Abp Wacła­wa Depo Metro­po­li­ty Czę­sto­chow­skie­go
 • 12.30 — Poczę­stu­nek, festyn rodzin­ny (do godz. 17.00), róż­ne atrak­cje dla dzie­ci i nie tyl­ko:
  • Zapra­sza­my do naszej kuch­ni, gdzie będzie moż­na zjeść bur­ge­ry, bigos, prze­pysz­ne zupy, domo­wej robo­ty cia­sta i napić się ory­gi­nal­nej bra­zy­lij­skiej kawy.
  • tur­niej w pił­ka­rzy­ki,
  • tur­niej w ping- pon­ga,
  • ryso­wa­nie kre­dą obra­zów chod­ni­ko­wych,
  • kon­kur­sy zręcz­no­ścio­we przy pomo­cy dużych drew­nia­nych zaba­wek.
  • dla dzie­ci dmu­cha­ny zamek, zjeż­dżal­nia i ścian­ka wspi­nacz­ko­wa.
  • lote­ria fan­to­wa, któ­rej celem jest zebra­nie pie­nię­dzy na dal­sze pra­ce w nowym koście­le
 • 14.00 — Dro­ga Krwi Chry­stu­sa
 • 15.00 — Poświę­ce­nie scho­dów i figur­ki św. Józe­fa
 • Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chry­stu­sa

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Sie
17
czw
2017
IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sie 17@16:00 – Sie 20@13:00

Zapra­sza­my na IX Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych, w tym roku tema­tem jest: „Dwie cało­ści ku jed­no­ści”.

Najważniejsze informacje dot. spotkania:

 • Ter­min: 17–20 sierp­nia 2017 r.
 • Miej­sce: Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie, ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpi­tal Par­kit­ka. Na przy­stanku Wro­sław­ska nale­ży wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w pra­wo w ale­ję brzo­zową, następ­nie pro­sto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojaz­du na spo­tka­nie mło­dych
 • koszt: 60zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namio­ty
 • peł­ne wyży­wie­nie pod­czas spo­tka­nia
 • zapi­sy: for­mu­larz reje­stra­cyj­ny (obo­wiąz­ko­wa reje­stra­cja uczest­ni­ków on-line)

Zaproszeni goście:

 • Kon­cert: Muode Koty
 • ks. Józef Godlew­ski CPPS
 • Przy­mie­rze Wojow­ni­ków: Michał Pie­ka­ra, Mariusz Mar­cin­kow­ski
 • Sta­cja 7, Judy­ta Syrek

Jak co roku pod­czas KDMów prze­wi­dzia­ne są róż­ne­go rodza­ju warsz­ta­ty. Szcze­gó­ły wkrót­ce.…

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Sty
19
pt
2018
Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sty 19@18:00 – Sty 21@14:00

Jeże­li chcesz doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chry­stu­sa, odkryć jej war­tość w Two­im życiu i pozwo­lić jej się dotknąć – to zna­czy, że te reko­lek­cje są wła­śnie dla cie­bie. Mają one for­mę kur­su ewan­ge­li­za­cyj­ne­go, któ­re­go ele­men­ta­mi będą kon­fe­ren­cje, Eucha­ry­stia, wspól­na modli­twa oraz pra­ca i indy­wi­du­al­na.
War­to zabrać ze sobą Pismo Świę­te oraz notat­nik.

Kurs pro­wa­dzą Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa wraz ze Wspól­no­tą Mło­dych.

Kie­lich bło­go­sła­wień­stwa, któ­ry bło­go­sła­wi­my, czyż nie jest udzia­łem we Krwi Chry­stu­sa?” (1 Kor 10, 16). Eucha­ry­stia, w któ­rej uczest­ni­czy­my, czy nie jest wyjąt­ko­wą tajem­ni­cą, w któ­rej mamy udział? Jeśli tak jest, to war­to przy­sta­nąć dłu­żej we wspól­no­cie nad świę­tym Kie­li­chem prze­peł­nio­nym Krwią Mesja­sza.

Chciej­my zasta­no­wić się nad naszym uczest­nic­twem w dzie­le Zba­wie­nia. Miej­my odwa­gę zmie­rzyć się z Praw­dą, jaką obja­wia nam Krew. Jaka jest jej treść?
Bar­dzo oso­bi­sta, bo zapi­sa­na w ser­cu każ­de­go czło­wie­ka. Żeby odkryć, co w nim jest trze­ba przejść pew­ną dro­gę, nie­kie­dy bar­dzo trud­ną i wyma­ga­ją­cą, ale koń­czą­cą się kro­kiem w stro­nę życia w wiecz­nej i świę­tej obec­no­ści Boga.
Dobrze jest wie­dzieć, że dzię­ki uspra­wie­dli­wie­niu we Krwi otrzy­mu­je­my nowe życie w Duchu Świę­tym.

Dosta­je­my kolej­ną szan­sę, ponie­waż Bóg nie chce nas prze­kre­ślać. On nas kocha, cze­go wystar­cza­ją­cym dowo­dem jest śmierć Krzy­żo­wa Boże­go Syna: „Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich.” (J 15, 13).

Jezus pra­gnie przy­jaź­ni z każ­dym czło­wie­kiem, a więc wszy­scy war­ci jeste­śmy Prze­naj­święt­szej Krwi! Taka jest nasza god­ność. Może­my się w niej zanu­rzyć i sca­lić nasze wnę­trze, aby się osta­ło, a żaden wicher nie zdo­łał zbu­rzyć naszych fun­da­men­tów wybu­do­wa­nych na ska­le trwal­szej niż czas. 

Zro­zu­mie­nie nasze­go udzia­łu we Krwi oraz Krwi w naszym życiu jest moż­li­we. Bóg chce odpo­wia­dać na pyta­nia i obja­wiać Praw­dę swo­im dzie­ciom. Wystar­czy decy­zja i zaan­ga­żo­wa­nie w poszu­ki­wa­nie odpo­wie­dzi, a Kró­le­stwo Nie­bie­skie będzie nam bliż­sze!

 • Ter­min: 19–21.01.2018, od godz. 18.00
 • Koszt udzia­łu: 120 zł
 • Miej­sce: Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
 • Zgło­sze­nia pod nr tel. 34 362 08 00
  lub na ema­il: sw.wawrzyniec@cpps.pl

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Lut
22
czw
2018
Adoracja i uwielbienie Krwi Chrystusa — czwartek 22 lutego 2018 @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Lut 22@17:00 – 19:00

Krew Zba­wi­cie­la przy­czy­nia się do nasze­go uwol­nie­nia od każ­de­go grze­chu oraz uzdro­wie­nia każ­dej naszej rany ducho­wej i cie­le­snej.

Zapra­sza­my na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa, ado­ra­cję, uwiel­bie­nie Krwi Chry­stu­sa, i indy­wi­du­al­ne Bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chry­stu­sa.

Ter­min: 22.02.2018, Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Pro­gram

 • 17.30 — Msza św.
 • 18.00 — 19.00 — indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo, ado­ra­cja i uwiel­bie­nie Krwi Chry­stu­sa

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events