Koron­ką do Krwi Chry­stu­sa módl­my się w inten­cji Pre­zy­den­ta RP - czy to w gru­pach stwa­rza­jąc róże koron­ko­we, czy indy­wi­du­al­nie choć­by jed­ną tajem­ni­cą do Krwi Chry­stu­sa.
Pro­si­my o zgła­sza­nie goto­wo­ści do Ks. Bogu­sła­wa: bogusław@odkupieni.pl   lub do swo­ich ani­ma­to­rów, któ­rych pro­si się o zgło­sze­nie na powyż­szy link.

Pomysł napi­sa­nia iko­ny św. Micha­ła Archa­nio­ła i poda­ro­wa­nia go Panu Pre­zy­den­to­wi Pol­ski Andrze­jo­wi Dudzie zro­dził się 15.08.2015 roku kie­dy w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie obcho­dzi­li­śmy ofi­cjal­ne uro­czy­sto­ści dwu­set­nej rocz­ni­cy powsta­nia Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Pani Anna Ostrow­ska jako war­szaw­ski arty­sta malarz napi­sa­ła iko­nę św. Kaspra jako pre­zent jubi­le­uszo­wy dla ks. bisku­pa pomoc­ni­cze­go archi­die­ce­zji gdań­skiej Wie­sła­wa Szla­chet­ki, któ­ry prze­wod­ni­czył uro­czy­sto­ściom jubi­le­uszo­wym w Swa­rze­wie w sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza. Z roz­mo­wy naszej z Panią Anna Ostrow­ską wyni­kło że rola Pana Pre­zy­den­ta jest bar­dzo trud­na w dzi­siej­szej rze­czy­wi­sto­ści pol­skiej i chcie­li­by­śmy Go w jakiś spo­sób wes­przeć. Doszli­śmy do wnio­sku, że naj­lep­szą for­mą będzie nama­lo­wa­nie iko­ny Archa­nio­ła Micha­ła, któ­ra jest naj­lep­szym „ochro­nia­rzem” i to będzie świa­dec­twem  i wyra­zem nasze­go wpar­cia przez modli­twę dla Pana Pre­zy­den­ta. Na odwro­cie iko­ny umiesz­czo­no spe­cjal­ne inten­cjo­nal­ne życze­nia dla Pana Pre­zy­den­ta, któ­re brzmią:

Pre­zy­den­to­wi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrze­jo­wi Dudzie z bło­go­sła­wień­stwem i modli­twą , aby Pan mocą swo­ich Anio­łów strzegł i pro­wa­dził w posłu­dze naro­do­wi”.

(…) c.d. arty­kuł w „Żyć Ewan­ge­lią”