sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚWIĘTEGO DUCHA

Łabuń­ki Pierw­sze 1
22–437 Łabu­nie
tel. 84 616 73 41;  84 616 76 55

 Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go:

Ks.Krzysztof Suro­wa­niec CPPS

adres e-mail: @odkupieni.pl

Animatorzy Podregionu:
   

 1. Maria Kaź­mier­czak – Zamość, para­fia MB Kró­lo­wej Pol­ski,
  adres e-mail: kazmierczak.maria@interia.pl
 2. Cze­sła­wa Nowak — Tar­no­brzeg, para­fia MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy
  adres e-mail: nowak.czeslawa09@gmail.com

Animatorzy Diecezjalni:

Die­ce­zja Lubel­ska :
  
1. Anna Olcha —   Świd­nik para­fia Św. Kin­gi
2. Marzan­na Cha­bior — Kra­śnik, para­fia św. Józe­fa Robot­ni­ka

Die­ce­zja San­do­mier­ska:

 

 1. Jadwi­ga Watras – Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, para­fia Miło­sier­dzia Boże­go
 2. Bar­ba­ra Gro­nek – Tar­no­brzeg, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP

Die­ce­zja Zamoj­sko-Luba­czow­ska:

 1. Regi­na Gre­la — Zamość z para­fii Miło­sier­dzia Boże­go

Die­ce­zja Prze­my­ska:
  

 1. Elż­bie­ta Pup­ka – Jaro­sław, para­fia Trój­cy Świę­tej (oo. Fran­cisz­ka­nów)
 2. Sta­ni­sła­wa Kasper —  Sie­nia­wa, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP