sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚWIĘTEGO DUCHA

Łabuń­ki Pierw­sze 1
22–437 Łabu­nie
tel. 84 616 73 41;  84 616 76 55

 Mode­ra­tor pod­re­gio­nu:
dscn2770a
Ks. Filip Pię­ta CPPS

adres e-mail: filippieta@odkupieni.pl

Ani­ma­tor pod­re­gio­nu:
dscn2757a

  1. Tere­sa Bucz­kow­ska.  Kra­śnik — para­fia  Wnie­bo­wzię­cia NMP
  2. -

Ani­ma­to­rzy die­ce­zjal­ni:

Die­ce­zja lubel­ska :

  1. Anna Olcha. Świd­nik — para­fia Św. Kin­gi
  2. -

Die­ce­zja san­do­mier­ska:

  1. Jadwi­ga Watras – Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, para­fia Miło­sier­dzia Boże­go
  2. Bar­ba­ra Gro­nek – Tar­no­brzeg, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP

Die­ce­zja zamoj­sko-luba­czow­ska:

  1. Ali­cja Peł­ka – Zamość, para­fia Miło­sier­dzia Boże­go
  2. Maria Kaź­mier­czak – Zamość, para­fia MB Kró­lo­wej Pol­ski

Die­ce­zja prze­my­ska:

  1. Elż­bie­ta Pup­ka – Jaro­sław, para­fia Trój­cy Świę­tej (oo. Fran­cisz­ka­nów)
  2. Sta­ni­sła­wa Kasper —  Sie­nia­wa, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP