sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚWIĘTEGO DUCHA

Łabuń­ki Pierw­sze 1
22–437 Łabunie
tel. 84 616 73 41;  84 616 76 55

 Mode­ra­tor podregionu:
dscn2770a
Ks. Filip Pię­ta CPPS

adres e-mail: filippieta@odkupieni.pl

Ani­ma­tor podregionu:

 1. Maria Kazi­mier­czak – Zamość, para­fia MB Kró­lo­wej Polski,
  adres e-mail: kazimierczak.maria@interia.pl
 2. -

Ani­ma­to­rzy diecezjalni:

Die­ce­zja lubelska :

 1. Anna Olcha. Świd­nik — para­fia Św. Kingi
 2. -

Die­ce­zja sandomierska:

 1. Jadwi­ga Watras – Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski, para­fia Miło­sier­dzia Bożego
 2. Bar­ba­ra Gro­nek – Tar­no­brzeg, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP

Die­ce­zja zamojsko-lubaczowska:

 1. Ali­cja Peł­ka – Zamość, para­fia Miło­sier­dzia Bożego
 2. Maria Kaź­mier­czak – Zamość, para­fia MB Kró­lo­wej Polski

Die­ce­zja przemyska:

 1. Elż­bie­ta Pup­ka – Jaro­sław, para­fia Trój­cy Świę­tej (oo. Franciszkanów)
 2. Sta­ni­sła­wa Kasper —  Sie­nia­wa, para­fia Wnie­bo­wzię­cia NMP