sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel. 22 722 12 57
fax 22 721 35 86

Mode­ra­tor pod­re­gio­nu:
300031f
Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
adres e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Ani­ma­to­rzy pod­re­gio­nu:
dscn2755a dscn2785a
1. Tere­sa Świ­der­ska War­sza­wa
2. Jaro­sław Dziekański–Blizne

Ani­ma­to­rzy die­ce­zjal­ni:

Die­ce­zja war­szaw­ska:

  1. Ali­cja Sikor­ska — War­sza­wa, para­fia Bogu­ro­dzi­cy Maryi
  2. Kata­rzy­na Kret­kie­wicz — War­sza­wa, para­fia

Die­ce­zja war­szaw­sko-pra­ska:

  1. Urszu­la Nowa­czyń­ska — Legio­no­wo, para­fia Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi
  2. Cecy­lia Sadow­ska — Jabłon­na, para­fia MB Kró­lo­wej Pol­ski

Die­ce­zja sie­dlec­ka:

  1. Maria Brach — Gar­wo­lin, para­fia MB Czę­sto­chow­skiej
  2. Hen­ry­ka Nurzyń­ska — Łuków

Die­ce­zja płoc­ka:

  1. Danu­ta Iliń­ska — Płock,
  2. Maria Szoch­ner — Płock, para­fia Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki

Die­ce­zja bia­ło­stoc­ka:

Stro­na inter­ne­to­wa Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej: http://elawkc.blogspot.com/

ela-d
1. Elż­bie­ta Dzie­nis —  Bia­ły­stok, para­fia MB Różań­co­wej
2. Ewa Rygor­czuk — Bia­ły­stok

Die­ce­zja ełc­ka:

  1. Kry­sty­na Grup­kaj­tys — Ełk, para­fia Św. Woj­cie­cha