sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57
fax 22 721 35 86

Moderator podregionu:

Ks. Bogusław Witkowski CPPS
adres e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Ani­ma­to­rzy podregionu:

1. Jaro­sław Dziekański–Blizne, e-mail: jdziekanski@o2.pl
2. Kata­rzy­na Kretkiewicz

Animatorzy diecezjalni:

Die­ce­zja warszawska:

  
1. Danu­ta Soko­łow­ska — Warszawa
2. Marian Mie­rze­jew­ski — Warszawa

Die­ce­zja warszawsko-praska:
 
1. Joan­na Mły­nar­czyk — Jabłonna
2. Bar­ba­ra Nowac­ka — Jabłonna

Die­ce­zja siedlecka:

1. Maria Brach — Gar­wo­lin, para­fia MB Częstochowskiej
2. Elż­bie­ta Trzciń­ska — Garwolin

Die­ce­zja płocka:
 
1. Danu­ta Iliń­ska — Płock,
2. Bar­ba­ra Gapiń­ska — Płock

Die­ce­zja białostocka:
Stro­na inter­ne­to­wa Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej: http://elawkc.blogspot.com/
ela-d 
1. Elż­bie­ta Dzie­nis —  Bia­ły­stok, para­fia MB Różań­co­wej, e-mail: elawkc@gmail.com
2. Ewa Rygor­czuk — Białystok

Die­ce­zja ełcka:
  

1. Jani­na Pie­tre­wicz — Gołdap
2. Hen­ryk Grup­kaj­tys — Ełk, para­fia Św. Wojciecha