sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel. 22 722 12 57
fax 22 721 35 86

Moderator Podregionu:

Ks. Bogusław Witkowski CPPS
adres e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Animatorzy Podregionu:
1. Jaro­sław Dziekański–Blizne, e-mail: jdziekanski@o2.pl
2. Kata­rzy­na Kret­kie­wicz

Animatorzy diecezjalni:

Die­ce­zja war­szaw­ska:

  
1. Danu­ta Soko­łow­ska — War­sza­wa
2. Marian Mie­rze­jew­ski — War­sza­wa

Die­ce­zja war­szaw­sko-pra­ska:
 
1. Joan­na Mły­nar­czyk — Jabłon­na
2. Bar­ba­ra Nowac­ka — Jabłon­na

Die­ce­zja sie­dlec­ka:

1. Maria Brach — Gar­wo­lin, para­fia MB Czę­sto­chow­skiej
2. Elż­bie­ta Trzciń­ska — Gar­wo­lin

Die­ce­zja płoc­ka:
 
1. Danu­ta Iliń­ska — Płock,
2. Bar­ba­ra Gapiń­ska — Płock

Die­ce­zja bia­ło­stoc­ka:
Stro­na inter­ne­to­wa Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej: http://elawkc.blogspot.com/
ela-d 
1. Elż­bie­ta Dzie­nis —  Bia­ły­stok, para­fia MB Różań­co­wej, e-mail: elawkc@gmail.com
2. Ewa Rygor­czuk — Bia­ły­stok

Die­ce­zja ełc­ka:
  

1. Jani­na Pie­tre­wicz — Goł­dap
2. Hen­ryk Grup­kaj­tys — Ełk, para­fia Św. Woj­cie­cha