sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57
fax 22 721 35 86

Moderator podregionu:

Ks. Bogusław Witkowski CPPS
adres e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Ani­ma­to­rzy podregionu:

1. Jaro­sław Dziekański–Blizne
2. Kata­rzy­na Kretkiewicz

Animatorzy diecezjalni:

Die­ce­zja warszawska:

  1. Ali­cja Sikor­ska — War­sza­wa, para­fia Bogu­ro­dzi­cy Maryi
  2. Kata­rzy­na Kret­kie­wicz — War­sza­wa, parafia

Die­ce­zja warszawsko-praska:
   
1. Urszu­la Nowa­czyń­ska — Legio­no­wo, para­fia Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi
2. Cecy­lia Sadow­ska — Jabłon­na, para­fia MB Kró­lo­wej Polski

Die­ce­zja siedlecka:
  
1. Maria Brach — Gar­wo­lin, para­fia MB Częstochowskiej
2. Hen­ry­ka Nurzyń­ska — Łuków

Die­ce­zja płocka:

  1. Danu­ta Iliń­ska — Płock,
  2. Maria Szoch­ner — Płock, para­fia Św. Sta­ni­sła­wa Kostki

Die­ce­zja białostocka:

Stro­na inter­ne­to­wa Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej: http://elawkc.blogspot.com/

ela-d 
1. Elż­bie­ta Dzie­nis —  Bia­ły­stok, para­fia MB Różańcowej
2. Ewa Rygor­czuk — Białystok

Die­ce­zja ełcka:


1. Kry­sty­na Grup­kaj­tys — Ełk, para­fia Św. Wojciecha