sie­dzi­ba: DOM MISYJNY ŚW. KASPRA

ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
tel. 34 366 48 36

Mode­ra­tor pod­re­gio­nu:

Ks. Daniel Mokwa CPPS

?????????????????????????????????????????????????????????

Ani­ma­to­rzy pod­re­gio­nu:
DSCN2574zosia      ?????????????????????????????????????????????????????????
1. Zofia Staś — Ole­śni­ca
2. Józef Siwic­ki — Lubin

 

Ani­ma­to­rzy die­ce­zjal­ni

Die­ce­zja czę­sto­chow­ska:
dscn2484a
1. Hali­na Pru­sko — Czę­sto­cho­wa, para­fia
2.

Die­ce­zja kato­wic­ka:
dscn2660c dscn2638a

 1.  Maria Ści­bor — Kato­wi­ce
 2.  Jolan­ta Polok — Ruda Ślą­ska

Stro­na inter­ne­to­wa die­ce­zji kato­wic­kiej

Die­ce­zja wro­cław­ska
dscn2647a dscn2721c

 1. Hali­na Zakrzew­ska — Wro­cław
 2. Ryszard Dia­kow­ski — Wro­cław

Die­ce­zja zie­lo­no­gór­sko – gorzow­ska:
wp_ela-1   wp_ula-1

 1. Elż­bie­ta Łoba­czew­ska — Zie­lo­na Góra, para­fia MB Czę­sto­chow­skiej
 2. Urszu­la Piłat — Zie­lo­na Góra, para­fia św. Alber­ta

Stro­na inter­ne­to­wa die­ce­zji zie­lo­no­gór­sko-gorzow­skiej

Die­ce­zja tar­now­ska:

 1. brak

Die­ce­zja kali­ska:
 

 1. Maria Przy­był — Ostrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Anto­nie­go
 2. Mał­go­rza­ta Woj­tu­nik — Ostrów Wiel­ko­pol­ski, para­fia Św. Sta­ni­sła­wa   Bisku­pa

Die­ce­zja legnic­ka:
dscn2484b

 1. Edward Jało­wic­ki – Lubin, para­fia Św. Jana Sar­kan­dra

Die­ce­zja opol­ska:

 1. Geno­we­fa Woj­na