Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą 2018

Ter­mi­ny reko­lek­cji:

REKOLEKCJE SWARZEWIE:

W programie rekolekcji:

 codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa,

doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje,

moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z porad­ni rodzin­nej, warsz­ta­ty kosme­tycz­ne.

Tematy konferencji:

Czym jest Mał­żeń­stwo i Rodzi­na chrze­ści­jań­ska.
Wypeł­nia­nie przy­ka­za­nia miło­ści bliź­nie­go pod­sta­wą wię­zi rodzin­nej.
Wycho­wa­nie w Rodzi­nie chrze­ści­jań­skiej
Mał­żeń­stwo wspól­no­tą ludzi grzesz­nych
Miłość mał­żon­ków odzwier­cie­dle­niem miło­ści Chry­stu­sa do Kościo­ła

Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Termin rekolekcji: 17.07–22.07.2018

I Turnus

***

Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Ter­min reko­lek­cji: 24.07–29.07.2018

  II TURNUS

Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Józe­fa w Swa­rze­wie
ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a, Pocz­ta: 84–100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)

Dzie­ci i mło­dzież mają czę­ścio­wo oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny. Pod­czas kon­fe­ren­cji, roz­wa­ża­nia Pisma św. i innych punk­tów pro­gra­mu dla rodzi­ców zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi. Dzie­ci do 3-go roku życia, pozo­sta­ją pod sta­łą opie­ką rodzi­ców.

Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Józe­fa w Swa­rze­wie

ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a, Pocz­ta: 84–100 Puck

http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)
                                                510 282 700

 * * *

REKOLEKCJE W OŻAROWIE MAZ.

Reko­lek­cje dla całych rodzin oraz narze­czo­nych 2018

zapra­sza­my szcze­gól­nie w waka­cje

I tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 2018 rOża­rów Maz.pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kuja­wa CPPS,  z eki­pą ani­ma­to­rów i opie­ku­nek dzie­ci.

II tur­nus reko­lek­cji dla rodzin: 28.07–02.08.2018 rOża­rów Maz.  pro­wa­dzący: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z Eki­pą Rodzin

Reko­lek­cje dla doro­słych (w Oża­ro­wie Maz.)

  • Reko­lek­cje dla rodzin z PP. Puli­kow­skich: prze­wi­dzia­ne są w stycz­niu 2019 r.

* * *

Sło­wo Życia: „Jeśli dwóch z was na zie­mi zgod­nie o coś pro­sić będzie, to wszyst­ko otrzy­ma­ją od moje­go Ojca, któ­ry jest w nie­bie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebra­ni w imię moje, tam jestem pośród nich».”(Mt 18,19–20)

Gdzie: Oża­rów Maz..  Dom Misyj­ny Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

Ter­min zgło­szeń:

Jeże­li po zgło­sze­niu rezy­gnu­jesz zadzwoń!!

Zgło­sze­nia przez tele­fon: (22) 722 12 57 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; 694451259

Ofia­ra: 250 zł. od oso­by, w tym wyży­wie­nie dzie­ci wiek 0–5 pro­mo­cja gra­tis, od 6 roku życia 150 zł. (Uwa­ga ! ofia­ry mogą ulec zmia­nie).

Dro­dzy !

Te reko­lek­cje w naszych Domach Misyj­nych to szcze­gól­ny czas, któ­rych celem jest nawró­ce­nie się ich uczest­ni­ków, jak i pogłę­bie­nie wię­zi (rela­cji) mał­żeń­skich wię­zi rodzin­nych. Do tego zapra­szam i w tym roku w Oża­ro­wie Maz. jak też i nad morzem w Swa­rze­wie. Do pro­wa­dze­nie tych reko­lek­cji zapra­szam jak Pań­stwo zauwa­ży­li już z minio­nych lat oso­by świec­kie z kon­fe­ren­cja­mi i swo­imi świa­dec­twa­mi. Kon­fe­ren­cje , homi­lie, sakra­ment spo­wie­dzi rezer­wu­ję sobie i zapro­szo­nym kapła­nom. A więc będzie moż­li­wość wysłu­chać osób świec­kich z któ­ry­mi współ­pra­cu­ję już od lat, a któ­re mają bar­dzo duże doświad­cze­nie w porad­nic­twie rodzin­nym.

Uwa­gi Orga­ni­za­cyj­ne !

Zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi przed­szkol­ny­mi i nad dzieć­mi ze szko­ły pod­sta­wo­wej i gim­na­zjum !

 

Uwa­gi  doty­czą­ce opie­ki nad dzieć­mi:

 

1.Dzieci i mło­dzież mają swój oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny ze swo­imi opie­ku­na­mi: 2. Pod­czas reko­lek­cji opie­ka nad dzieć­mi od 3-go roku życia.  Żło­bek nie funk­cjo­nu­je. Dzie­ci poni­żej 3-go roku życia korzy­sta­ją z opie­ki rodzi­ców.  3. Zaję­cia z mło­dzie­żą nie są pro­wa­dzo­ne w spo­sób cią­gły, lecz tyl­ko w godzi­nach kon­fe­ren­cji i spo­tkań rodzi­ców i tak­że  pod­czas Mszy św. jest zapew­nio­na opie­ka nad dzieć­mi jeśli sami rodzi­ce nie będą mogli tego uczy­nić.

  1. czy­li w godzi­nach: 9.30–13.15
  2. 16.30–18.00  w dniu warsz­ta­tów np. kosme­tycz­nych.
  3. 19.30 – 22.00

Zapra­sza­my wszyst­kich przy­ja­ciół nasze­go domu, szcze­gól­nie rodzi­ny z dzieć­mi

W imie­niu Wspól­no­ty Domu św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Bogu­sław cpps   Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
ul. Zamoy­skiego 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiecki  33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem“ Reko­lek­cje dla rodzin”   http://www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny

 

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps