Dom Misjo­na­rek Krwi Chry­stu­sa w Swarzewie
10–14.07.2017 r. —  reko­lek­cje dla mło­dzie­ży „Chry­stu­sa mamy we Krwi”
zgło­sze­nia s. Mak­sy­mi­lia­na Nowa­kow­ska MSC, tel. 539 996 867

Dom Misyj­ny św. Waw­rzyń­ca — w Częstochowie
17–20.08.2017 r. —   IX Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych. Temat: Dwie cało­ści ku jedności”
cena: 60 zł; kon­takt: www.kaspersi.odkupieni.pl

Dom Misyj­ny św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz.
3–7.07.2017 r. — reko­lek­cje dla mło­dzie­ży, pro­wa­dzą­cy: ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
21–23.07.2017 r. — reko­lek­cje powo­ła­nio­we dla mło­dzie­ży męskiej
tel. tel. 22 722 12 57; 787 639 704

POWOŁANIOWE